Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ REALIZACJI DOCHODÓW BBK-I
A A A

Oddział Realizacji Dochodów BBK-I

Kierownik:

Marcin Łopaciuk

e-mail: mlopaciuk@mazowieckie.pl
tel.: 22 695 60 52
fax: 22 695 61 83
pokój nr 906 

Zakres Działania:

 1. ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie druków mandatów karnych oraz przydzielanie i rozliczanie serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego jednostkom uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 2. przyjmowanie rozliczeń wykorzystanych bloczków mandatowych od jednostek uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 3. sprzedaż bloczków mandatów karnych podległym jednostkom samorządu terytorialnego uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 4. rozliczanie jednostek uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z wystawionych mandatów karnych, w tym zliczanie oraz wyjaśnianie powstałych nieprawidłowości w zdawanych rejestrach odcinków mandatów karnych;
 5. prowadzenie ewidencji należności oraz przygotowywanie danych do przypisu należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w systemie informatycznym służącym do rozliczania mandatów;
 6. ewidencja wpłat z tytułu nałożonych grzywien w systemie informatycznym służącym do rozliczania mandatów;
 7. wystawianie tytułów wykonawczych oraz prowadzenie spraw związanych z windykacją należności powstałych w związku z nieuiszczeniem w terminie grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;
 8. prowadzenie spraw o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu: grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych, kar pieniężnych nałożonych przez Wojewodę Mazowieckiego, kosztów związanych z wydaleniem cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwrotu kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, kar i opłat nałożonych przez inspektorów nadzoru budowlanego oraz wydawanie decyzji Wojewody w tym zakresie;
 9. dochodzenie należności wynikających z wydanych przez Wojewodę postanowień o ukaraniu grzywną za nieuzasadnione niestawiennictwo jako świadek lub biegły albo bezzasadne odmówienie złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności urzędowej;
 10. dochodzenie kosztów egzekucyjnych poniesionych przez Wojewodę będącego organem egzekucyjnym w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 11. prowadzenie windykacji należności budżetowych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji powstałych z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewodę Mazowieckiego, kosztów związanych z wydaleniem cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kar nałożonych przez inspektorów nadzoru budowlanego;
 12. rozpatrywanie zarzutów wnoszonych na prowadzone postępowanie egzekucyjne;
 13. prowadzenie kontroli w organach rządowej administracji zespolonej w zakresie dokumentacji i ewidencji grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych oraz sposobu rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych;
 14. współpraca z właściwymi organami w zakresie prowadzonych postępowań oraz udzielanie informacji dotyczących prowadzonych spraw;
 15. współdziałanie z Oddziałem Finansowo-Księgowym w celu zapewnienia zgodności systemu służącego do ewidencjonowania i rozliczania mandatów oraz systemu finansowo-księgowego.
Czas wytworzenia informacji: 2014-10-22 11:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Szymchel
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-04 15:16:31 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Szymchel
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-22 11:59:48 Osoba modyfikująca informację: Joanna Ostrowska
  ilość odwiedzin: 49914