Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.747.2.1.2014.MD OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1594, ze zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Andrzeja Miałkowskiego , została wydana w dniu 10 listopada 2014 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  dla inwestycji pn.:

 

„Budowa, przebudowa, rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20) od km. 60,440   do km. 63,542” w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E20 odcinek  Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, na odcinku Sochaczew – Swarzędz – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-8.

 

 na terenie gminy Nowa Sucha, na działkach ewidencyjnych

 

 

GMINA NOWA SUCHA POWIAT SOCHACZEWSKI

Lp.

Dotychczasowy Właściciel

Użytkownik wieczysty/zarząd trwały

Nr działki                               (pow. całości w ha)/(pow. objęta inwestycją)

OBRĘB 0013 NOWA SUCHA

1

Skarb Państwa

Polskie Kolejowe Państwowe S.A. - użytkownik wieczysty

20 (7.9300) / (6.7316) - teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku.

OBRĘB 0018 NOWY ŻYLIN

2

Skarb Państwa

Polskie Kolejowe Państwowe S.A. - użytkownik wieczysty

25 (5.6000) / (5.4124) - teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku.

OBRĘB 0027 STARY ŻYLIN

3

Skarb Państwa

Polskie Kolejowe Państwowe S.A. - użytkownik wieczysty

34 (4.3000) / (3.4317) - teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku.

OBRĘB 0030 ZAKRZEW

4

Skarb Państwa

Polskie Kolejowe Państwowe S.A. - użytkownik wieczysty

152 (1.3300) / (0.5384) - teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku.

 

 w zakresie:

·         budowę, przebudowę układów torowych od km. 60,440 do km. 63,542 linii kolejowej    nr 3  polegająca na :

o   przebudowie geometrii torów w planie, w konsekwencji spowoduje  to likwidację ograniczenia prędkości (pierwotna prędkość wynosiła  120 km/h, przebudowa umożliwi osiągnięcie prędkości 140 km/h)

o   przebudowie nawierzchni kolejowej, podtorza i odwodnienia torowiska

·         budowę, przebudowę sieci trakcyjnej od km. 60,440 do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

·         budowę, przebudowę, rozbudowę peronów na przystanku osobowym Leonów   w km 61,941 (roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę istniejącego peronu wraz  z wiatami i istniejącymi elementami wyposażenia oraz rozbiórkę wygrodzeń i labiryntów, budowa peronów obejmuje konstrukcję peronów wraz z odwodnieniem, budową dojść do peronów i małej architektury, zapewnienie dostępu dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, wykonanie elementów oświetlenia  i oznakowania peronów).

·         przebudowę, rozbudowę i budowę przejścia dla zwierząt średnich i dużych – zachowanie funkcji w ramach eksploatacji linii kolejowej od km. 60,440 do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

o   przebudowy mostu kolejowego w km 63,378  (rzeka Sucha) poprzez wymianę konstrukcji przęseł, przebudowę przyczółków i skrzydeł mostu.

·         budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne) od km. 60,440 do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

·         przebudowę istniejących przejazdów, rozbiórkę przejazdu, budowę parkingu  na p.o. Leonów wraz z wjazdem i zjazdem na drogę powiatową od km. 60,440  do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

o   rozbiórka przejścia kat. E w km 62,718

o   przebudowę przejazdu w km. 61,297

o   przebudowę przejazdu w km. 61,941

o   przebudowę przejazdu w km. 63,049

o   regulację przejazdu w km. 60,667

·         przebudowę istniejących sieci, instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą od km. 60,440  do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

·         budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe z nowoprojektowanych oraz przebudowywanych i istniejących obiektów budowlanych od km. 60,440   do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

·         przebudowę i budowę energetyki nieatrakcyjnej. od km. 60,440 do km. 63,542 linii  kolejowej nr 3

·         budowę i przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowych od km. 60,440  do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

·         budowę i  przebudowę urządzeń i sieci telekomunikacji od km. 60,440  do km. 63,542 linii kolejowej nr 3

·         zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1594.), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział   w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju,  za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), uważa się za dokonane   po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

WI-III.747.2.1.2014.MD

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-13 08:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-11-13 08:58:42 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 236