Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.2.4.2014.BG1 OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ DLA INWESTYCJI PN.:„BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 1 OD KM 3,900 DO KM 10,560 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ OBIEKTÓW
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) – dalej jako utk, oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) – dalej jako ooś, informujemy, że na wniosek inwestora PKP PLK S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika p. Annę Gołąb, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 3,900 do km 10,560 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursus, w zakresie infrastruktury towarzyszącej (ekrany akustyczne), na działkach ewidencyjnych stanowiących tereny zamknięte PKP wymienionych poniżej”:

 

L.p.

Dotychczasowi właściciele

Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd

Nr działki przed podziałem (powierzchnia w ha)

Nr działki przewidzianej pod inwestycję (powierzchnia w ha)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

Obręb 2-11-07, Dzielnica Ursus m. st. Warszawy

1.

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik wieczysty

92/3

(0,0355)

92/3

(0,0355)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR

z dnia

24 marca 2014 roku

2.

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik wieczysty

92/6

(0,0214)

92/6

(0,0214)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR

 z dnia

24 marca 2014 roku

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 utk, który mówi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji” oraz zgodnie z przepisem art. 72 ust. 6 ooś który mówi, iż „organ właściwy do wydania decyzji, […], dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 poz. 267, z późn. zm.) - dalej jako Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informujemy, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

 Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

WIŚ-III.747.2.4.2014.BG1

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-06-16 15:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-06-16 15:37:04 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 239