Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DOT: WIŚ-II.7820.2.8.2013-ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 579 RELACJI KAZUŃ-BŁONIE-GRODZISK MAZOWIECKI
A A A

       WIŚ-II.7820.2.8.2013.AK

                                        POSTANOWIENIE  NR  288 /2013

     Na podstawie art. 98 § 1 w związku z art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.) czytaj dalej k.p.a. w związku z wpływem dnia 25.07.2013 r. wniosku inwestora: Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Wdowiak, ul. B. Prusa 9, 50-319 Wrocław o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń-Błonie-Grodzisk Mazowiecki na odcinku: od km 22+600 do km 27+290 (skrzyżowanie z droga krajową nr 2) na terenie gmin Leszno i Błonie, powiatu warszawskiego zachodniego, województwa mazowieckiego”,

                                                  postanawiam 
                                         zawiesić postępowanie.

                                                Uzasadnienie
     W dniu 10.04.2013 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek (ostatecznie uzupełniony w dniu 21.05.2013 r.) inwestora: Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, na mocy udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi MZDW Panu Zbigniewowi Ostrowskiemu, działającemu w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 657/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń-Błonie-Grodzisk Mazowiecki na odcinku: od km 22+600 do km 27+290 (skrzyżowanie z droga krajową nr 2) na terenie gmin Leszno i Błonie, powiatu warszawskiego zachodniego, województwa mazowieckiego”.
   W związku z faktem, iż przedłożone do wniosku projekty budowlane zawierały braki Wojewoda Mazowiecki postanowieniem nr 224/2013 z dnia 9.07.2013 nałożył obowiązek usunięcia w projektach budowlanych wskazanych nieprawidłowości i braków, w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia.
    W terminie przysługującym na uzupełnienie braków, tj. w dniu 25.07.2013 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek inwestora o zawieszenie przedmiotowego postępowania.
    W dniu 26.07.2013r. tutejszy organ poinformował strony postępowania, o możliwości zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania, w terminie 7 dni od skutecznego zawiadomienia. W nałożonym terminie strony nie wniósł sprzeciwu w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania. 
    Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Należy dodać, że w omawianej sprawie wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione.
    Jednocześnie organ informuje, że zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.”
    Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

 

                                                 Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, za moim pośrednictwem Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

          

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-05 11:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Iwona Kulczycka
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-05 11:31:39 Osoba udostępniająca informację: Iwona Kulczycka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 967