Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.39.2015.BG1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
A A A

                           OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2003 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), że została wydana, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie, na odcinku stacja Warszawa Okęcie od km 11,800 do km 15,300, w zakresie infrastruktury towarzyszącej usytuowanej na częściach działek ewidencyjnych: nr 27 obręb 1-08-17; nr 2/2 i nr 3/3 obręb 1-08-26 oraz nr 2/2 obręb 1-08-32 w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy”.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Decyzja o pozwoleniu na budowę i kompletne akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) - dalej jako Kpa,  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

WI-III.7840.7.39.2015.BG1

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-28 08:45:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-28 08:47:59 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 82