Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1855/DG/2011
A A A

 

Warszawa,  06.12.2011 r.

SPN-II.7533.556.2011.DK

DECYZJA Nr     1855/DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa - Ursynów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu zajętego pod ulicę Gajdy położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Ursynów oznaczonego jako  działka nr 53/16 o pow. 0,1080 ha z obrębu 1-09-52.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28.06.2011 r. znak GK-D-XII-JDO-6822-33-11-11 Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stwierdzającej, iż grunt położony w m.st. Warszawie, w Dzielnicy Ursynów, oznaczony jako działka 53/16 o pow. 0,1080 ha, z obrębu 1-09-52, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Ursynów w związku z zajęciem pod ulicę Gajdy. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 10.03.2011 r. znak BG-UE-E-III-NPI-6621-168-2-11 działka ewidencyjna nr 53/16 o powierzchni 0.1080 ha stanowi grunt niehipotekowany a jej właściciel jest nieustalony. Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku grunt działki nr 53/16 wchodził w skład działki nr 53/4 z obrębu 1-09-52 o ogólnej powierzchni 0,3700 ha, nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa – Ursynów i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna a jej właściciel był nieujawniony. Ulica Gajdy w Warszawie zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17, poz. 186) stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod  ulicę Gajdy w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa  Ursynów. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Otrzymują:

1.Prezydent m. st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2.Prezydent m. st. Warszawy (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej), pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

3.Burmistrz Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

4.a/a

Do wiadomości:

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-15 09:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-12-15 09:57:37 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1185