Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
RAZEM BEZPIECZNIEJ
A A A

"Razem Bezpieczniej"

Program "Razem Bezpieczniej" ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jego priorytetowymi celami są: 1. wzrost realnego bezpieczeństwa w województwie; 2. wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego województwa; 3. zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną;  4. poprawa wizerunku i wzrostu zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach Programu należy zaliczyć: a) bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, b) przemoc w rodzinie, c) bezpieczeństwo w szkole, d) bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, e) bezpieczeństwo w ruchu drogowym, f) bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, g) ochrona dziedzictwa narodowego.

Ramy czasowe realizacji programu:

Program ustanowiony przez Radę Ministrów, realizujący "Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015" jako program wieloletni. Jednym z jego priorytetów jest "Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa", w której realizację w pełni wpisuje się program "Razem Bezpieczniej".

Sposób realizacji:

Realizację Programu koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Nadzoru i Analiz). Działania te są wspierane przez Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych resortów oraz służb nadzorowanych przez MSWiA. Na poziomie województwa zadania wynikające z Programu koordynuje wojewoda przy pomocy Zespołu, w skład którego wchodzą przede wszystkim przedstawiciele administracji rządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Informacja o wykonaniu i planowanych skutkach jakie ma przynieść realizacja programu:

1. Informacja o wykonaniu - roczne sprawozdanie z realizacji programu  "Razem Bezpieczniej" przekazywane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2.Planowane skutki - poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa. 

Czas wytworzenia informacji: 2010-06-25 08:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-08 14:28:00 Osoba udostępniająca informację: Katarzyna Boczkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2470