Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 98, O POWIERZCHNI 37 M2 W BUDYNKU NR 8 PRZY UL. KORCZYŃSKIEJ W WARSZAWIE
A A A

Skarb Państwa – Wojewoda Mazowiecki


z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, www.mazowieckie.pl
email: spw@mazowieckie.pl , tel. 22 695 60 29

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98, o powierzchni 37 m2 w budynku nr 8 przy ul. Korczyńskiej w Warszawie. Lokal znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8a. Lokal położony jest na siódmym piętrze w budynku dziesięciopiętrowym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 246.300 zł.

Mieszkanie można oglądać w dniu 12 grudnia 2012 r. w godz. 11.00– 12.00. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pok. 201 lub telefonicznie pod nr 23 671 93 43 w godz. 8.00 – 16.00, email: kdobrzeniecki@mazowieckie.pl lub pjedraszczak@mazowieckie.pl. Oferenci mogą zapoznać się z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym lokalu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 233 oraz w lokalu będącym przedmiotem przetargu w dniu 12 grudnia 2012 r. w godz. 11.00– 12.00.

Pisemne oferty zawierające:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oferowaną cenę w złotych polskich,
  4. oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń,
  5. dowód wpłaty wadium,
  6. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium,
  7. podpis osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

należy doręczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „Przetarg na mieszkanie – Warszawa Korczyńska 8” w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 229 do dnia 28 grudnia 2012 r.  do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w pokoju nr 233.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. kwoty 12.315 zł na rachunek bankowy nr 24 1130 1062 0000 0364 8720 0004 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem „wadium mieszkanie – Korczyńska 8” w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nieprzyjęcie oferty, unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Koszty zakupu lokalu, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego przetargu oferenci, o których mowa wyżej zostaną powiadomieni pisemnie.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-04 15:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-04 15:23:32 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1477