Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH
A A A

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach

Program został podjęty w odpowiedzi na dużą liczbę wypadków, rannych i zabitych oraz kolizji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako element Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005.

Ramy czasowe realizacji programu:

Lata 2005-2009.

Sposób realizacji:

Program jest realizowany w formule partnerstwa Ministerstwem Transportu (obecnie Infrastruktury), wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego – wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i miejskimi.
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu zatwierdzone przez Ministerstwo Transportu, a po zakończeniu otrzymują częściowy zwrot kosztów. Zadania są wybierane w drodze konkursu – spośród zgłoszonych projektów Ministerstwo wybiera do dofinansowania najbardziej skuteczne rozwiązania tzn. takie, które mogły doprowadzić do maksymalnej redukcji wypadków, rannych, zabitych oraz kolizji przy jak najniższych nakładach inwestycyjnych.
Program obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski, w podziale na województwa.
Koordynację i zarządzanie Programem na poziomie kraju prowadzi Ministerstwo Transportu, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każde województwo ma oddzielny projekt, który składa się z zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych na jego terenie.
Zadanie obejmuje przebudowę miejsca niebezpiecznego na sieci dróg samorządowych. Za realizację zadania jest odpowiedzialna właściwa dla danej drogi jednostka samorządu terytorialnego. Zapewnienie realizacji projektu należy do wojewody, który w tym celu wyznacza koordynatora. Do zadań koordynatora należy nadzór nad działaniami jednostek wdrażających, a w szczególności zapewnienie przygotowania, wdrożenia, rozliczenia i monitoringu zadań, a także zapewnienie przepływu informacji i bieżący kontakt z Ministerstwem oraz jednostkami wdrażającymi.

Informacja o wykonaniu i planowanych skutkach jakie ma przynieść realizacja programu:

W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w latach 2005-2009 przewidziana była realizacja 368 zadań poprawy bezpieczeństwa infrastruktury na drogach samorządowych. Całkowitą wartość zadań szacowano na ponad 410 milionów złotych. Ministerstwo Infrastruktury udostępniło samorządom ponad 190 milionów złotych na częściowe refundacje kosztów zadań.
W drodze refundacji kosztów jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w sumie 167 milionów zł, co oznacza wykorzystanie środków przeznaczonych za refundacje w 88,2 %. Wniosek dotyczący wykorzystania w 2010 r. pozostałych środków pomocowych został zgłoszony do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W przypadku pozytywnej decyzji nastąpi dobór zadań do realizacji z listy rezerwowej Programu. Przebudowa miejsc niebezpiecznych przynosi konkretne efekty w postaci zmniejszenia zagrożeń w ruchu drogowym. W przebudowanych miejscach nastąpiło również zmniejszenie śmiertelności wypadkowej.

Czas wytworzenia informacji: 2010-06-25 09:15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-08 11:50:25 Osoba udostępniająca informację: Robert Stosio
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2499