Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.74.2014.EA ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA REMBERTÓW – ZIELONKA
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

 

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej Warszawa Rembertów – Zielonka od km 12,344 (linia nr 2) do km 16,045 linii nr 449– odcinek Ia”,

 

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

 

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 196/2, nr 211 obręb 3-00-48, nr 3, nr 14, nr 1/4 obręb 3-00-49, nr 68/1, nr 69/1 obręb 3-09-30, nr 101/2, nr 101/1, nr 2/191 obręb 3-21-28 Dzielnica Rembertów m.st. Warszawa, nr 1/2, nr 2 obręb 8-02-01, nr 1/7 obręb 8-01-01 Dzielnica Wesoła m.st. Warszawa, nr 240 obręb 5-60-02 Gmina Zielonka, powiat wołomiński.

           

Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, ustala się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać. Uwagi i wnioski strony mogą składać do czasu wydania orzeczenia.

 

Doręczenie, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a.

 

 

WIŚ-III.7840.7.74.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-19 14:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-19 14:28:41 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 233