Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.2.87.2013.MN BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 1 WARSZAWA – ŁÓDŹ, OD KM 15,000 DO KM 18,100 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA, W ZWIĄZKU Z „MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWEJ WARSZA
A A A

                      OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz w związku z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:

„ Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 Warszawa – Łódź, od km 15,000  do km 18,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z „Modernizacją linii kolejowej Warszawa  - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia  - Miedniewice  (Skierniewice) na trenie powiatu pruszkowskiego”,  etap II – stacja Pruszków.
Roboty budowlane prowadzone będą na działkach nr ew. :
75/275/25 ( teren kolejowy zamknięty) i 75/10,  75/11,  75/15 (obszar kolejowy) z obrębu Pruszków 12, miasto Pruszków, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
218/1,  218/2,  218/3,  218/4,  218/5,  218/9,  218/29,  218/30 (obszar kolejowy) i 218/62 (teren kolejowy zamknięty) z obrębu Pruszków 16, gmina Pruszków, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie 18 (teren kolejowy zamknięty) i  88,  89 z obrębu Parzniew 17,  gmina Brwinów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie”.
 
Strony postępowania w sprawie  pozwolenia na budowę ustalono zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.


WIŚ-III.7840.2.87.2013.MN

Czas wytworzenia informacji: 2013-11-29 13:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-29 13:33:56 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 545