Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7840.5.13.2014.AM ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

  WI-II.7840.5.13.2014.AM
                                                            
                       ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

powaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. III etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. legionowski gm. Nieporęt/Wieliszew. Odcinek od km 84+700,00 do km 87+553,20”, zawiadamia się, że w dniu 30.01.2015 r. Wojewoda Mazowiecki postanowieniem nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 120 dni), w ramach przedmiotowego postępowania. Jak wynika z § 142 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji”, zatem ww. postanowienie może być kwestionowane jedynie w ramach wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie zapadło.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, reprezentowane przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Lewandowską.
    Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.


                                                 Pouczenie


    Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-03 09:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-03 09:18:17 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 219