Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.774.2012.BG2(KZ/MP) OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                     OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009r. nr 42 poz. 340 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 13.10.2014 r. została wydana decyzja Nr 427/II/2014 odmawiająca zmiany własnej ostatecznej decyzji nr 111/2013 z dnia 22 marca 2013r. znak: WIŚ-II.7820.3.774.2012.BG2 dot. decyzji wydanej na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn: Budowa urządzenia do obsługi ruchu lotniczego, systemu nawigacyjnego ILS/DME RWY33 (ILS LOC33 i ILS GP33) obejmującej budowę fundamentów pod konstrukcję anten ILS (wraz z montażem anten) – przyłącza energetycznego i kanalizacji teletechnicznej”.
     Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
     Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Decyzja wraz z aktami sprawy do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607,  w godz.: 13-16 – pn., 8-12 – śr. i pt.)

WIŚ-II.7820.3.774.2012.BG2 (KZ/MP)

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-24 14:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-24 14:08:47 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 238