Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ BUDŻETU - FIN.I
A A A

Oddział Budżetu - FIN I

Kierownik :

Grażyna Stodolny – Fedoruk
Telefon: 22 695 63 31,
fax: 22 695 63 85,
pokój 219,
e-mail: gstodolny-fedoruk@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. opracowywanie we współdziałaniu z odpowiednimi wydziałami resortowymi, służbami i inspekcjami zbiorczego budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej,
 2. opracowywanie układu wykonawczego budżetu według szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
 3. szczegółowy podział na poszczególne jednostki organizacyjne ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających z układu wykonawczego,
 4. przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 5. prowadzenie działań związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez gminy, powiaty i samorząd województwa,
 6. opracowywanie harmonogramu przekazywania środków finansowych dysponentom niższych stopni i jednostkom samorządu terytorialnego oraz aktualizacja tego harmonogramu w toku wykonywania budżetu,
 7. przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie,
 8. współpraca z odpowiednimi Wydziałami w zakresie realizacji środków z poszczególnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 9. opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań opisowych i analitycznych z wykonania budżetu oraz ocena wykonania dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody,
 10. bieżący nadzór nad dysponentami II i III stopnia w zakresie wykonywania budżetu,
 11. opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów dokumentów z których wynikają skutki finansowe dla budżetu Wojewody,
 12. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Kontroli Skarbowej,
 13. analiza zgłaszanych wniosków o uruchomienie rezerwy budżetowej na pokrycie kosztów związanych z integracją z Unią Europejską ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich oraz przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów,
 14. obsługa systemu informatycznego TREZOR w zakresie planów budżetowych,
 15. przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zwrotu dotacji nie wymagających rozstrzygnięć merytorycznych będących w zakresie kompetencji innych Wydziałów MUW.
Analiza opisowa za 2011 rok - załączniki.zip
Analiza opisowa za 2011 rok - załączniki
formularz opisowy do BZ.doc
formularz opisowy do BZ
440.pdf
Zarządzenie Wojewody mazowieckiego Nr 440
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych.doc
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych
Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2011 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału.pdf
Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2011 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału
Zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych.pdf
Zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych
Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań oraz celów i mierników dla wojewodów na rok 2012 v 1.1.xls
Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań oraz celów i mierników dla wojewodów na rok 2012 v 1.1
BUZA.xls
BUZA
BUZA, instrukcja.doc
BUZA, instrukcja
Pismo MF w sprawie budżetu na 2012 rok.pdf
Pismo MF w sprawie budżetu na 2012 rok
Katalog_na_rok_2012_dla_uw.xls
Katalog_na_rok_2012_dla_uw
zapotrzebowanie miesięczne.xls
zapotrzebowanie miesięczne
harmonogram roczny.xls
harmonogram roczny
Czas wytworzenia informacji: 2012-05-30 08:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Renata Iwańska
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 12:38:31 Osoba udostępniająca informację: Renata Iwańska
Czas modyfikacji informacji: 2012-05-30 08:58:21 Osoba modyfikująca informację: Michał Gradzik
  ilość odwiedzin: 37552