Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.43.2015.JS OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                       OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Katarzynę Pszczółkowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 1. Posterunek Odgałęźny Warszawa Włochy od km 6,300 do km 8,200. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowej nastawni. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. Przebudowa istniejących przejazdów drogowych, budowa dojść do peronów,  przejść podziemnych oraz dróg dojazdowych. Rozbiórka i budowa nowego przejścia podziemnego. Rozbiórka i budowa nowego przepustu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”.

   Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:   
dzielnicy Włochy m. st. Warszawy:
obręb 0810 dz. ew. nr: 3/1 (cz. dz.), 1/6 (cz. dz.), 4/16, 2/2, 4/24, 4/29, 4/27, 4/25, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2, 4/8, 4/7, 4/6, 14/2, 13/25, 72/1,
obręb 0808 dz. ew. nr: 223/14, 223/12,
obręb 0807 dz. ew. nr: 64/3 (cz. dz.), 63/5, 63/7, 41/1,
obręb 0821 dz. ew. nr: 107/3, 107/15,
obręb 0820 dz. ew. nr: 82,
obręb 0828 dz. ew. nr: 134,
obręb 0910 dz. ew. nr: 22/1 (cz. dz.),
dzielnicy Ursus m. st. Warszawy:
obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.).

   Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

   Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – dalej Kpa, stanowiącym, że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.
 
WI-III.7840.7.43.2015.JS

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-23 10:23:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-23 10:33:43 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 61