Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7840.5.12.2014.AK ZAWIADOMIENIE
A A A

                                                 ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 9 i 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 12 czerwca 2015r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 63/II/2015, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82  ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.  U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. I etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów. Odcinek od km 109+200,00 do km 110+662,15”. Numery działek inwestycyjnych: obręb Klembów dz. nr ewid. 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1100, 1104, 1106, 1108, 1110, 1109, 1111, 1113, 1115, 1077, 1075, 1073/2, 1073/1, 1071, 1069, 1067, 1065, 1063, 1061, 1059, 1057, 1055, 1053, 1051/2, 1051/1, , 1049, 1046, 1044, 1042, 1039, 1037, 1035, 1033, 1034, 1032, 1030, 1028, 1026/2, 1024, 1022, 1020, 1018, 1016, 1310, 1014, 1012, 1010, 1008, 1006, 1004, 1002/1, 992, 989, 986, 983, 980, 977, 758, 974/24, 970, 615/1, 969, 963/2, 963/1, 959, 955, 951, 942/1, 937/1, 932/1, 927/1, 920/5, 920/3, 1101, 943, 1000/3, 994/3, 994/4.
Obszar oddziaływania inwestycji obręb Klembów dz. nr ewid.: 1087, 1107, 964/2.

    Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, reprezentowane przez pełnomocnika – Pana Łukasza Wojciechowskiego.
    Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
   Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-II.7840.5.12.2014.AK

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-22 16:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-22 16:12:08 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 60