Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 1 OD KM 6,500 DO KM 15,000 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA, W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA – ŁÓDŹ, ETAP II LOT A – ODCINEK WARSZAWA ZACHO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) że zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 6,500 do km 15,000 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie m. st. Warszawy – etap II i powiatu pruszkowskiego – etap I – Szlak Warszawa Włochy – Pruszków z post. odg. Warszawa Włochy i post. odg. Józefinów”

 Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych:

1.        w jednostce ewidencyjnej 146517_8 – Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:

1)      obręb 2-08-10: nr 1/6, nr 3/1, nr 3/2, nr 3/3, nr 3/4, nr 3/5, nr 3/6, nr 3/7, nr 3/8, nr 3/9,

2)      obręb 2-08-07: nr 64/1, nr 64/3,

3)      obręb 2-08-20: nr 82,

4)      obręb 2-08-21:nr 107/1, nr 107/3, nr 107/5, nr 107/6, nr 107/8, nr 107/9, nr 107/10, nr 107/11, nr 107/12, nr 107/13, nr 107/14, nr 107/15,

5)      obręb 2-08-28: nr 134,

2.        w jednostce ewidencyjnej 146512_8 – Dzielnica Ursus m. st. Warszawy :

1)      obręb 2-11-01: nr 1/2, nr 1/5,

2)      obręb 2-11-06: nr 82/1, nr 82/2, nr 82/3, nr 82/4,

3)      obręb 2-11-07: nr 92/1, nr 92/2, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/7, nr 92/8, nr 92/9, nr 92/10, nr 92/11,

4)      obręb 2-11-08: nr 1,

3.        w jednostce ewidencyjnej Piastów, powiat pruszkowski,

1)      obręb 03: nr 453/2, nr 453/3, nr 453/4, nr 453/5, nr 453/6, nr 453/7, nr 453/8, nr 453/9, nr 453/10, nr 453/11, nr 453/12, nr 453/13, nr 453/14, nr 453/15, nr 453/16,

2)      obręb 04: nr 278/4, nr 278/6, nr 278/7, nr 278/9, nr 278/10, nr 278/11, nr 278/12, nr 278/13, nr 278/14, nr 278/15, nr 278/16, nr 27817, nr 278/18, nr 278/19, nr 278/20, nr 278/21, nr 278/22, nr 278/23, nr 278/24, nr 278/25, nr 278/26, nr 278/27, nr 278/28, nr 278/29, nr 278/30, nr 278/32, nr 278/33, nr 278/34, nr 278/35, nr 278/36,

3)      obręb 06: nr 275/2, nr 275/3, nr 275/4, nr 275/5, nr 275/6, nr 275/7,

4.        w jednostce ewidencyjnej Pruszków, powiat pruszkowski,

1)      obręb 12: nr 75/2, nr 75/4, nr 75/5, nr 75/6, nr 75/10, nr 75/25.

 

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t. j.) – dalej Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

 

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

WIŚ-III.7840.2.105.2013.BG1

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-17 10:37:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-17 10:40:34 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 814