Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.47.2014.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188/III/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka – Kuźnica Białostocka na odcinku Wołomin – Tłuszcz od km 24,450 do km 36,300– odcinek IIIb. Etap I”

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy zakresu robót budowlanych - lokalizacji ekranów akustycznych, posadowionych na działkach ewidencyjnych: nr 2 obręb 0001 Duczki, nr 1 obręb 0002 Duczki, nr 1 obręb 0003 Duczki na terenie Gminy Wołomin, nr 441/5, nr 441/4, nr 441/3 obręb Pasek, nr 734 obręb Dobczyn, nr 390/2, nr 1200 obręb Lipka na terenie gminy Klembów, nr 534, 484  obręb Jasienica, nr 2251 obręb 0001 Tłuszcz na terenie Gminy Tłuszcz, powiat wołomiński.
 
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, ustala się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) – dalej K.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać oraz składać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a.


WIŚ-III.7840.7.47.2014.EA

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-05 14:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-05 14:23:06 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 104