Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI - FCR-I
A A A

Oddział Planowania i Inwestycji - FCR-I

 

Kierownik Oddziału:

Renata Iwańska

tel.  (22) 695-63-33

fax. (22) 695-65-25

riwanska@mazowieckie.pl

pokój 207

 

Zakres działania:

 1. opracowywanie, we współdziałaniu z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi, zbiorczego budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych;
 2. wprowadzenie projektu budżetu w systemie informatycznym TREZOR;
 3. dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne i jednostki samorządu terytorialnego ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu ustawy budżetowej;
 4. przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
 5. prowadzenie działań związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez gminy, powiaty i samorząd województwa;
 6. opracowywanie harmonogramu przekazywania środków finansowych dysponentom niższych stopni i jednostkom samorządu terytorialnego oraz aktualizacja tego harmonogramu w toku wykonywania budżetu;
 7. przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;
 8. przygotowywanie wniosków o zwiększenie środków finansowych na wydatki bieżące i inwestycyjne z rezerwy ogólnej i rezerw celowych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 9. przygotowywanie decyzji zwiększających budżet Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 10. opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań opisowych i analitycznych z wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz ocena wykonania dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody;
 11. bieżący nadzór nad dysponentami II i III stopnia w obszarze wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych;
 12. obsługa systemu finansowo-księgowego  TBD-FK w zakresie planów finansowych;
 13. weryfikacja zapotrzebowań na środki finansowe złożonych przez dysponentów II i III stopnia z wykorzystaniem systemu informatycznego TREZOR.
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-09 14:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Rafał Rudnik
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 12:08:00 Osoba udostępniająca informację: Rafał Rudnik
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-09 15:04:28 Osoba modyfikująca informację: Rafał Rudnik
  ilość odwiedzin: 3471