Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 307/DG/2012
A A A

Warszawa, 06.03.2012 r.

SPN-II.7533.10.2012.DK

DECYZJA Nr   307/DG/2012

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa - Ursynów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu zajętego pod ulicę Solistów położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Ursynów oznaczonego jako działka ew. nr 38/3 o pow. 0,0829 ha z obrębu 1-09-66, pochodząca z nieruchomości Osada Włościańska Zapisana w Tabeli Likwidacyjnej Wsi Dąbrówka pod nr 15, 17, 18 cz. – dz. 7,8.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12.01.2012 r. znak GK-D-XII-JDO-6822-1-18-11 Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stwierdzającej, iż grunt położony w m.st. Warszawie, w Dzielnicy Ursynów, oznaczony jako działka nr 38/3 o pow. 0,0829 ha, z obrębu 1-09-66, pochodząca z nieruchomości Osada Włościańska Zapisana w Tabeli Likwidacyjnej Wsi Dąbrówka pod nr 15, 17, 18 cz. – dz. 7,8., z obrębu 1-09-66 stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Ursynów w związku z zajęciem pod ulicę Solistów. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 09.02.2011 r. znak BG-UE-E-III-KLU-6621-30-2-11 właściciel działki ewidencyjnej nr 38/3 o powierzchni 0.0829 ha jest nieustalony. Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa – Ursynów i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna, ponadto w tej dacie stanowił część działki nr 38 z obr. 1-09-66. Ulica Solistów w Warszawie zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17, poz. 186) stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod ulicę Solistów w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Ursynów. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Prezydent m. st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2.Prezydent m. st. Warszawy (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej) pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

3.Burmistrz Dzielnicy Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa

4.a/a

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-15 14:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-15 14:26:44 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1261