Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY W PŁOCKU WI-P
A A A

ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY W PŁOCKU - WI-P

Kierownik:

Tomasz Muszyński
tel.24/ 235 11 48
pok. 316

Kancelaria Oddziału
Udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez oddział:

tel./fax 24 2351-147 
pok. 315

Zakres działania:

 • opiniowanie i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy i wydanie zarządzenia zastępczego w tej sprawie po bezskutecznym wezwaniu,
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku jej nie wydania w oznaczonym terminie przez organy samorządu terytorialnego,
 • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie zadań rządowych,
  prowadzenie spraw dot. Wydawania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
 • opiniowanie uchwał Rady Miasta/Gminy w sprawie uchwalenia Studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany wraz ze sprawdzeniem prac planistycznych (dokumentacji formalno - prawnej) w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
 • wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane: działając jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty,
 • prowadzenie spraw z zakresu działania organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w stosunku do obiektów i robót budowlanych tj. wydawanie pozwoleń na budowę dróg krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych, przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie robót nie wymagających pozwoleń na budowę, wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń na wykonywanie robót, przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgłoszenie sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót, nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, udzielanie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, wydawanie.
 • prowadzenie spraw z zakresu działania organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawie obiektów i robót budowlanych: dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych,
 • prowadzenie listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, w tym dokonywanie skreśleń z rejestru, związanych z uzyskiwaniem premii gwarancyjnej z książeczek mieszkaniowych PKO,
 • załatwianie spraw odwoławczych dotyczących rekompensat na cele mieszkaniowe.
 • rozpatrywanie spraw określonych w przepisach Prawa budowlanego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów,
 • rozpatrywanie spraw określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jako organ wyższego stopnia w stosunku do starosty.
 • rozpatrywanie spraw określonych w przepisach Prawa budowlanego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów,
 • realizacja spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych, w przypadku braku planu miejscowego,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.
Czas wytworzenia informacji: 2014-11-07 10:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-31 12:30:48 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-07 10:29:01 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 38202