Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1756/DG/2011
A A A

Warszawa,  15.11.2011 r.

SPN-II.7533.571.2011.AG

DECYZJA Nr 1756/DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Lesznowola z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w gminie Lesznowola, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 8 o pow. 0,0300 ha z obrębu  PGR i Radiostacja Łazy, zajętego pod ulicę Małą.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.11.2005 r. Wójt Gminy Lesznowola wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w stosunku do nieruchomości położonej w gminie Lesznowola, zajętej pod ul. Małą, oznaczonej jako dz. ewid. 8 z obr. PGR i Radiostacja Łazy. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Przedmiotem wniosku Urzędu Gminy Lesznowola jest działka nr ewid. 8 z obrębu PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, która stanowi ulicę Małą. Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Lesznowola i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 19.10.2005 r. znak: GG 7410/1367/2005 właściciel działki jest nieustalony i stan taki istniał w dniu 31.12.1998 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17, poz. 186) ulica Małą w obr. PGR i Radiostacja Łazy, stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę gminną. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi gminne z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi w myśl tej ustawy. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod ulicę Małą, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ewid. 8 z obr. PGR i Radiostacja Łazy stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Lesznowola. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Wójt Gminy Lesznowola, Ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Piaseczno, (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2.Starosta Piaseczyński, Ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

3.a/a

Po uprawomocnieniu się:

1. Urząd Gminy Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, Ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Piaseczno

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-07 09:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-07 09:36:26 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1203