Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 484/DG/2013 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O NABYCIU PRZEZ GMINĘ WARSZAWA-BEMOWO Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999 R. PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD CZĘŚĆ ULICY STERNICZEJ, POŁOŻONEGO W DZIELNICY BEMOWO - DZIAŁKA NR 170 O POW. 0.0730 HA Z OBRĘB
A A A

DECYZJA Nr 484/DG/2013

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.)

stwierdzam

nabycie przez Gminę Warszawa-Bemowo z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako dz. ew. nr 170 o pow. 0.0730 ha z obrębu 6-12-11, zajętego pod część ulicy Sterniczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.04.2010r. znak GK-D-I-TST-7228-94-44-09 p.o. Naczelnika Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo wystąpiła o wydanie decyzji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w stosunku do nieruchomości zajętej pod ul. Drzeworytników, oznaczonej m.in. jako dz. ew. nr 170 z obrębu 6-12-11.

Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych
w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pismem z dnia 24.12.2012r. znak UD-I-WID-C.7211.179.2012.GKZ poinformował, że:

  1. w dniu 31.12.1998r. powyższa nieruchomość była faktycznie zajęta pod ulicę Sterniczą;
  2. według stanu na 31.12.1998r. w stosunku do wszystkich nieruchomości zajętych pod ul. Sterniczą Gmina Warszawa Bemowo, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, sprawowała władztwo na tej ulicy;
  3. ulica przebiegająca przez powyższą nieruchomość, na dzień 31.12.1998r. była zakwalifikowana do dróg publicznych kategorii lokalnych miejskich, a na dzień 01.01.1999r. do dróg publicznych kategorii gminnej.

Zgodnie z zaświadczeniem Prezydent m.st. Warszawy nr 886/2012 z dnia 22.11.2012r. grunt położony w Warszawie, Dzielnicy Bemowo, oznaczony aktualnie jako dz. ew. nr 170 o pow. 0.0730 ha z obrębu 6-12-11, według wpisów na dzień 31.12.1998r. dla obrębu 6-12-11 stanowił dz. ew. nr 170, do której było brak wpisu właściciela, natomiast jako władający widniał zapis Gmina Warszawa Bemowo-drogi powszechnego korzystania.

Pismem z dnia 22.02.2013r. znak GK-D-I-TST-7228-94-225-2009 p.o. Naczelnika Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo poinformowała, że ww. nieruchomość wchodzi w skład ulicy Sterniczej, która na dzień 31.12.1998r. stanowiła drogę publiczną kategorii lokalnej miejskiej a na dzień 01.01.1999r. drogę publiczną kategorii gminnej.

Zgodnie z aktami sprawy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości właściciel jest nieustalony.

Wobec powyższego zawiadomienie informujące o prowadzeniu przedmiotowego postępowania zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Bemowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Bemowo i tablicy informacyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie zostały złożone do akt sprawy pisma, wyjaśnienia, lub wnioski wskazujące osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod część ulicy Drzeworytników stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa-Bemowo.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi zgodnie z art. 73 ust. 3 w/w ustawy z dnia 13 października 1998r. podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29 13:01:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-29 13:09:06 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 832