Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.3.12.2013EA OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI-BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 6 NA ODCINKU ŁOCHÓW - SADOWNE OD KM 60,550 DO KM 68,400 – ODCINEK V, W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-22.1: „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E75 RAIL BALTICA
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1594) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235), informuję że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, została wydana w dniu 9 stycznia 2014 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Łochów - Sadowne od km 60,550 do km 68,400 – odcinek V, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

 

na terenie Gminy Łochów, na działkach ewidencyjnych:

 

GMINA ŁOCHÓW, POWIAT WĘGROWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy Właściciel

Użytkownik wieczysty

Nr działki (powierzchnia w ha)

OBRĘB JASIORÓWKA

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

585/1 (15,780)– teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

OBRĘB ŁOJEW

2

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

97/2 (10,3875) teren zamknięty jw.

OBRĘB OSTRÓWEK

3

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

885 (4,0564)- teren zamknięty jw.

OBRĘB OGRODNIKI

4

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

321 (19,3491) - teren zamknięty jw.

OBRĘB ZAGRODNIKI

5

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

1 (14,1948)- teren zamknięty jw.

 

w zakresie:

·         budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem,

·         budowy, przebudowy i rozbudowy układów peronowych wraz z budową odwodnienia na przystankach osobowych: Ostrówek Węgrowski i Topór,

·         budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej,

·         budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej,

·         budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

·         budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych) wraz z budową, przebudową i rozbudową urządzeń energetycznych oraz podłączeniem do podstacji trakcyjnej Ostrówek Węgrowski,

·         budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV,

·         budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów inżynieryjnych,

·         budowy urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych i zbiorników wodnych dla płazów,

·         przebudowy, rozbudowy i rozbiórki przejazdów w poziomie torów wraz z przebudową i rozbiórką dróg na dojazdach,

·         budowy, przebudowy i rozbudowy dróg równoległych,

·         rozbiórki obiektów kubaturowych,

·         zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1594), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

 

WIŚ-III.747.3.12.2013.EA

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-16 14:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-16 15:00:50 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 522