Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.747.2.7.2014.EAOBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU W DNIU 23.02.2015R DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1594, ze zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję że na wniosek inwestora - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, została wydana w dniu 23 lutego 2015 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka –Tłuszcz (Sadowne) - odcinek Zielonka - Wołomin od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 – odcinek II”,

 

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

 

na terenie miasta Kobyłka, na działkach ewidencyjnych:

 

MIASTO KOBYŁKA, POWIAT WŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy właściciel

Użytkownik wieczysty/

Posiadacz samoistny

Nr działki
przed podziałem
(powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje

(powierzchnia ha)

Nr działki
pozostającej
(powierzchnia ha)/
Uwagi

 

OBRĘB: 34 m. KOBYŁKA

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. (użytkownik wieczysty)

1 (24,3316)

1 (24,3316)

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku

2

Murawiecki Władysław Alfred

Murawiecka Halina

 

2 (0,0071)

2 (0,0071)

w całości przeznaczona pod inwestycję

 

OBRĘB: 16 m. KOBYŁKA

3

 

Powiat Wołomiński (samoistny posiadacz)

198 (0,5072)

198/4 (0,0006)

198/1 (0,3870

198/2 (0,0303)

198/3 (0,0893)

4

Gmina – Miasto Kobyłka

 

303/2 (0951)

303/4 (0,0143)

303/5 (0,0033)

303/3 (0,775)

 

OBRĘB: 17 m. KOBYŁKA

5

Dąbrowski Ryszard

Dąbrowska Marianna Kazimiera

Mikołajczyk Andrzej

Mikołajczyk Zofia

 

117 (0,1998)

117/1 (0,0113)

117/2 (0,1897)

 

OBRĘB: 30 m. KOBYŁKA

6

 

Gmina – Miasto Kobyłka

(samoistny posiadacz)

191 (0,4006)

191/2 (0,0040)

191/1 (0,3405)

191/3 (0,0561)

7

Gmina – Miasto Kobyłka

 

194 (0,0130)

194/2 (0,0022)

194/1 (0,0108)

8

 

Gmina – Miasto Kobyłka

(samoistny posiadacz)

205 (0,0079)

205/2 (0,0010)

205/1 (0,0069)

 

OBRĘB: 31 m. KOBYŁKA

9

Skarb Państwa

Gmina – Miasto Kobyłka

(użytkownik wieczysty)

237 (0,0388)

237/2 (0,0096)

237/1 (0,0292)

10

 

Gmina – Miasto Kobyłka

(samoistny posiadacz)

191 (0,0597)

191/2 (0,0096)

191/1 (0,0501)

 

w zakresie:

·        przebudowy, rozbudowy i budowy układu torowego wraz z odwodnieniem od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        przebudowy, rozbudowy i budowy układów peronowych z budową odwodnienia na przystankach osobowych Kobyłka Ossów i Kobyłka;

·         przebudowy, rozbudowy i budowy sieci trakcyjnej od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21 z uwzględnieniem sieci zasilania i sterowania;

·        przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21

·        przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych) wraz ze stacjami transformatorowymi od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        przebudowy, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        przebudowy rozbudowy i budowy obiektów inżynieryjnych (przepusty, podziemne przejścia dla pieszych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·       budowy kontenerów teletechnicznych i SRK od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        budowy urządzeń ochrony środowiska w tym podczyszczających wody opadowe oraz ekranów akustycznych od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        przebudowy, rozbudowy i rozbiórki przejazdów i przejść w poziomie torów od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        budowy dróg dojazdowych do urządzeń technicznych (stacji transformatorowych, pompowni wód), dróg poprzecznych od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·        przebudowy istniejących sieci, instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         rozbiórki zbędnej infrastruktury – obiektów, sieci i urządzeń od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21; 

·      zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1594, ze zm.), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) – dalej k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

WI-III.747.2.7.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-24 09:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-24 09:20:32 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1386