Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 934/DG/2012
A A A

DECYZJA Nr     934/DG/2012

                Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071,
z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Gminę Tarczyn z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w powiecie piaseczyńskim, gminie Tarczyn, oznaczonego w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne
nr 143 o pow. 0, 19 ha oraz nr 168/1 o pow. 0, 70 ha z obrębu 0013, Kopana
zajętego pod drogę publiczną kategorii gminnej – ulicę Ogrodową.

 

UZASADNIENIE

         Burmistrz Tarczyna wnioskiem z dnia 30 stycznia 2012 r. Nr GR.6825.59.2010.GP wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) stwierdzającej, iż grunt stanowiący przedmiot rozstrzygnięcia niniejszej decyzji, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Tarczyn w związku z zajęciem pod drogę publiczną.

         Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu
31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach
o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Nieruchomości będące przedmiotem wystąpienia nie stanowiły w dniu 31 grudnia 1998 roku własności Skarbu Państwa, ani Gminy Tarczyn i pozostawały jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna.

W dniach 16 marca 2012 r. – 3 kwietnia 2012 r. ogłoszenie o prowadzeniu postępowania było wywieszone na tablicy ogłoszeń Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dniach 20 marca 2012 r. – 4 kwietnia 2012 r. ogłoszenie o prowadzeniu postępowania było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

W dniach 20 marca 2012 r. – 13 kwietnia 2012 r. ogłoszenie o prowadzeniu postępowania było wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie.


Do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 31 grudnia 1998 r. prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego
Nr 17, poz. 186) przedmiotowa droga stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę gminną Nr 0128052 – droga Pawłowice (dr. woj. 01356) – Kopana.

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dotychczasowe drogi gminne z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się, w myśl tej ustawy, drogami gminnymi.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną kategorii gminnej stały się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Tarczyn.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarczyn Nr XIII/116/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kopana przedmiotowa droga przebiegająca na działkach ewidencyjnych nr 143 oraz nr 168/1 otrzymała nazwę Ogrodowa.

W myśl Uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ulica Ogrodowa we wsi Kopana została zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu
w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

                Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

SPN-II.7533.74.2012.GW

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-09 07:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-09 07:39:30 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1214