Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.747.2.4.2014.JS OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                         OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   Działając na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), informuję, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Katarzynę Pszczółkowską, w dniu 30 marca 2015 roku, została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 73/III/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:
„budowa, przebudowa, remont linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”, projektowanej na terenie niżej wymienionych nieruchomości:
    1. działki położone w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji:
a. będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A.:
Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:

Obręb 08-10: 3/1, 1/6, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2; Obręb 08-07: 64/3; Obręb 08-21: 107/15; Obręb 08-20: 82; Obręb 08-28: 134;

Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:

Obręb 11-08: 1; Obręb 11-07: 92/9, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10; Obręb 11-06: 82/4, 82/1, 82/2, 82/3; Obręb 11-01: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1;

Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:

Obręb 0006: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/2, 275/10; Obręb 0004: 278/36, 278/18, 278/17, 278/16, 278/6, 278/7, 278/35, 278/10; Obręb 0003: 453/13, 453/2, 453/3, 453/4;

Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:

Obręb 0012: 75/34, 75/32, 75/35, 75/37, 75/4, 75/5, 75/6; Obręb 0016: 218/62; Obręb 0017: 12/1;

Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:

Obręb 0017 Parzniew: 89, 88, 18, 87;

Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:

Obręb 0011: 63; Obręb 0015: 1; Obręb 0012: 1/10, 1/3;

Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:

Obręb 06-10: 1; Obręb 06-09: 1; Obręb 06-08: 2/2; Obręb 06-05: 1; Obręb 0024, 06-03: 1/8; Obręb 06-02: 2; Obręb 06-01: 1/2, 133;

Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:

Obręb 0008: 25; Obręb 0013: 24, Obręb 0005: 72/2; Obręb 0012: 38/7; Obręb 0011: 108/3; Obręb 0017: 70/13, 70/16, 70/15; Obręb 0018: 46.

b. nie będące dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego spółek PKP S.A. lub PKP PLK S.A. (w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem):

Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:

Obręb 08-10: 13/25 (13/24), 4/16, 4/29 (4/13), 4/27 (4/12), 4/24, 4/8, 4/7, 4/6, 14/2 (14), 4/25 (4/10); Obręb 08-08: 223/14 (233/10), 223/12 (223/5); Obręb 08-07: 63/5, 41/1 (41), 63/7 (63/3);

Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:

Obręb 11-08: 2/25 (2/1); Obręb 11-07: 58/39 (58/17), 58/29 (58/6), 58/31 (58/7); Obręb 09-09: 77/10 i 77/12 (77/9); Obręb 11-06: 87/64 (87/13), 87/60 (87/14) 87/62 (87/22);  Obręb 11-01: 7/31;

Jednostka ewidencyjna Piastów, pow. pruszkowski:

Obręb 0004: 92/3 (92/1);

Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:

Obręb 0017 Parzniew: 82/29, 82/28, 79/1 (79), 78/3 (78/1), 77/1 (77), 76/1 (76), 75/1 (75), 74/1 (74), 27/1 (27), 11/1 (11);

Jednostka ewidencyjna Brwinów - Miasto, pow. pruszkowski:

Obręb 0015: 2/29 i 2/30 (2/21), 2/26 (2/18); Obręb 0012: 1/9;

Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:

Obręb 0024, 06-03: 104/1 (104); Obręb 05-15: 33/24 (33/12);

2działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, przeznaczone na cele przebudowy infrastruktury, na których inwestor będzie mógł prowadzić roboty budowlane w oparciu o uzyskane, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, stosownie do treści art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.), prawo do dysponowania ich terenem na cele budowlane (w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem);

Dzielnica Włochy m. st. Warszawy:

Obręb 08-10: 4/9, 72/1, 13/23, 2/2; Obręb 08-08: 223/11; Obręb 08-07: 41/2 (41), 63/8 (63/3); Obręb 08-21: 107/3; Obręb 09-10: 22/1;

Dzielnica Ursus m. st. Warszawy:

Obręb 11-08: 2/24, 2/23; Obręb 11-07: 58/1, 58/5, 58/27, 58/26, 58/25, 58/24, 58/2;

Jednostka ewidencyjna Pruszków, pow. pruszkowski:

Obręb 0012: 75/33, 75/36; Obręb 0018: 63/8, 54/10, 34/1;

Jednostka ewidencyjna Brwinów – obszar wiejski, pow. pruszkowski:

Obręb 0017 Parzniew:86/1, 82/25, 11/2 (11);

Jednostka ewidencyjna Milanówek, pow. grodziski:

Obręb 0024, 06-03: 1/2, 1/6, 1/7, 1/4, 1/1; Obręb 06-02: 3/5; Obręb 06-01: 2, 3/2, 3/3, 128/5, 136, 132, 126/2;

Jednostka ewidencyjna Grodzisk Mazowiecki - Miasto, pow. grodziski:

Obręb 0017: 70/12.

    Wydanej w sprawie decyzji, po rozpatrzeniu złożonego przez inwestora w tej sprawie wniosku, nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
    Stosownie do art. 9q ust. 3 ww. ustawy o transporcie kolejowym, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j. ze  zm.) informuję, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 606.
   Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
    Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WI-III.747.2.4.2014.JS

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-03 09:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-03 09:48:32 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 122