Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA - RADZIEJOWICE, WISKITKI
A A A

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości

Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958) oraz w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – informujemy o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych:

• w gminie Radziejowice:

-obręb Chroboty, oznaczonej jako działka ew. nr 209/2 o pow. 1,1300 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 0,0970 ha) ww. działki prac związanych z przebudową napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia;
-obręb Chroboty, oznaczonej jako działka ew. nr 201/3 o pow. 5,1900 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 0,1500 ha) ww. działki prac związanych z przebudową napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia;
-obręb Benenard, oznaczonej jako działka ew. nr 116/4 o pow. 2,7700 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 0,0380 ha) ww. działki prac związanych z przebudową napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia;

• w gminie Wiskitki:

-obręb Starowiskitki, oznaczonej jako działka ew. nr 21/3 o pow. 0,6800 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części (o pow. 0,0495 ha) ww. działki prac związanych
z przebudową napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia.

Decyzją Nr 342/08 z dnia 29.10.2008r. znak: WI.II.WS.7111-D/338/08 Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji: budowa obwodnicy Żyrardowa, w ciągu drogi krajowej nr 50, od km 0+000 do km 15+100, wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren niezbędny dla obiektów budowlanych – obiekty budowlane kategorii XXV i XXVIII. Zgodnie z zatwierdzonym ww. decyzją projektem budowlanym realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wskazanych przez wnioskodawcę prac na przedmiotowej nieruchomości położonej poza pasem drogowym.

Jednocześnie zawiadamiamy, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Ogłoszenie ukazało się 6 listopada 2009 r. w dzienniku "Rzeczpospolita".

Czas wytworzenia informacji: 2009-11-06 13:50:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2010-06-25 10:05:04 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2078