Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 6 RELACJI ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA NA ODCINKU OD KM 36,800 DO KM 39,050 WRAZ ZE STACJĄ TŁUSZCZ – ODCINEK IVA W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-22.1 „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E75 RAIL BALTICA WARSZAWA –
A A A
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227), informuję że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocników p. Józefę Majerczak i p. Aleksandra Wołowiec została wydana w dniu 15 lipca 2013 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku od km 36,800 do km 39,050 wraz ze stacją Tłuszcz – odcinek IVA w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

 

na terenie Gminy Tłuszcz na działkach ewidencyjnych:

GMINA TŁUSZCZ POWIAT WOŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy Właściciel

Użytkownik wieczysty/władający lub zarząd trwały

Nr działki (powierzchnia w ha)

OBRĘB 0001 TŁUSZCZ

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A.

2251 (9,3786) – teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

2

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

2250/23 (37,4331) – teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

3

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

2250/20 (11,1384)

 

w zakresie:

·        budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy układu peronowego wraz z budową odwodnienia na stacji Tłuszcz,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej,

·        budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

·        budowy i przebudowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych),

·        budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV,

·        budowy, przebudowy, rozbudowy i rozbiórki obiektów inżynieryjnych (przepust, kładka, przejście podziemne),

·        budowy urządzeń ochrony środowiska (zastawki, osadniki) oraz ekranów akustycznych,

·        przebudowy i rozbudowy oraz rozbiórki przejazdów w poziomie szyn, wraz z przebudową dróg na dojazdach,

·        budowy budynku LCS Tłuszcz,

·        rozbiórki obiektów kubaturowych,

·        zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

 

WIŚ-III.747.3.7.2013.EA

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-17 12:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-17 12:34:59 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1643