Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.71.2014.BG1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                      OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2003 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), że została wydana, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie, na odcinku stacja Warszawa Okęcie od km 11,800 do km 15,300”.
Roboty budowlane będą realizowane na terenie Miasta Stołecznego Warszawy:
1. w Dzielnicy Ursynów:
    na działkach ewidencyjnych: nr 3 (cz. dz.), nr 10/1 (cz. dz.) i nr 10/2 z obrębu 1-08-14,
    na działkach ewidencyjnych: nr 16/1 (cz. dz.), nr 16/2 (cz. dz.), nr 17/13 (cz. dz.) i          nr 26  z obrębu 1-08-17,
    na działce ewidencyjnej: nr 19/2 z obrębu 1-08-19,
    na działce ewidencyjnej: nr 19/3 z obrębu 1-08-20,
    na działce ewidencyjnej: nr 1/2 z obrębu 1-08-26,
    na działkach ewidencyjnych: nr 14/3, nr 14/4, nr 14/5 i nr 13/18 z obrębu 1-08-32,
    na działkach ewidencyjnych: nr 25/1, nr 25/2 i nr 13/5 (cz. dz.) z obrębu 1-09-08,
    na działkach ewidencyjnych: nr 27/1 (cz. dz.), nr 27/2 (cz. dz.) i nr 27/3 (cz. dz.)  z  obrębu 1-09-18,
2. oraz w Dzielnicy Włochy:
    na działce ewidencyjnej: nr 37/1 z obrębu 2-06-05,
    na działkach ewidencyjnych: nr 10/3, nr 12/7, nr 20/4 i nr 20/6 z obrębu 2-06-11,
    na działce ewidencyjnej: nr 12/5 (cz. dz.) z obrębu 2-06-21*.
 
(cz. dz.) * - oznacza część działki wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Decyzja o pozwoleniu na budowę i kompletne akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) - dalej jako Kpa,  uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

WI-III.7840.7.71.2014.BG1

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-03 08:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-03 08:59:27 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 101