Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.64.2014.BG1 ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ-PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 8 WARSZAWA OKĘCIE-RADOM-KIELCE
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Cezarego Mitrusa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

 

„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – Kielce, na obszarze województwa mazowieckiego, w zakresie stacji Radom od km 100+850 do km 104+250 wg. kilometracji istniejącej, a więc od km 100+750,00 do km 104+144,88 wg. kilometracji projektowanej”.

 Roboty budowlane będą realizowane na terenie jednostki ewidencyjnej Miasto Radom:

1)      w obrębie 0032-Dzierzków 2, działka ewidencyjna nr 206,

2)      w obrębie 0091-Śródmieście 2, działki ewidencyjne: nr 1/2, nr 3/23, nr 3/35, nr 3/47, nr 3/52, nr 3/92, nr 3/97, nr 3/122, nr 3/62, nr 3/119 i nr 3/120,

3)      w obrębie 0120-Ustronie, działki ewidencyjne: nr 282/4 i nr 11/2,

4)      w obrębie 0080-Żakowice, działka ewidencyjna nr 75/5.

 

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).  

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – dalej Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

 

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

WIŚ-III.7840.7.64.2014.BG1

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-04 09:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-04 09:06:57 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 247