Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-R.7821.21.1.2014.KG ZAW. O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO DECYZJI NR 78/R/2014 UCHYLAJĄCEJ DECYZJĘ STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO NR 02/2014 Z DNIA 15.04.2014 R.
A A A

Radom, dnia 2 lipca 2014 r.

WIŚ-R.7821.21.1.2014.KG

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

            Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 267),

 

zawiadamiam

 

            o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 czerwca 2014 r., decyzji Nr 78/R/2014, znak: WIŚ-R.7821.21.1.2014.KG,

           

            uchylającej w decyzji Starosty Pruszkowskiego  z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 02/2014, znak: WA.6731.7.2012, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Mickiewicza w Pruszkowie na odcinku od ul. Prusaka do rzeki Żbikówki w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, rozbiórki kolidujących ogrodzeń, wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowana inwestycją na działkach nr ew. 45 (45/1, 45/2), 50, 51, 52 (52/1, 52/2), 53/3, 53/4 (53/5, 53/6), 54, 55, 56, 57, 59, 60/2, 63, 64 (64/1, 64/2), 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 162/20, 162/21(162/34, 162/35), 162/22, 162/23, 184 (184/4, 184/5), 209, 210, 276, 277 obr. 06, na działkach nr ew. 58/6, 285 (285/1, 285/2), 290/2 (290/3, 290/4), 402/4, 405, 521 (521/1, 521/2) obr. 09 oraz na działkach 6 (6/1, 6/2), 9/1, 9/2, 10 (10/1, 10/2), 11, 12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 152/7, 312 (312/1, 312/2), 313, 403 obr. 10

            zapis, znajdujący się w punkcie  V „Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny”.

 

i orzekającej w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, nowego zapisu:

 

,,V. Określam termin wydania nieruchomości

            Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia,
w którym decyzja to stała się ostateczna.

            Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności”,

           

a w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję,

 

oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, 

pouczenie

 

            Ww. decyzja organu  odwoławczego jest  ostateczna. Na decyzje stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Środowiska Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 – 600 Radom), w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-10 10:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-10 10:55:03 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 394