Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE: BUDOWY RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO DALEKOSIĘŻNEGO SŁUŻĄCEGO DO TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ POD NAZWĄ RUROCIĄG RELACJI ST1 ADAMOWO – BS PLEBANKA. II ETAP REALIZACYJNY. CZĘŚĆ LINIOWA RUROCIĄGU. ODCINEK OD G
A A A

        

WIŚ-II.7840.8.80.2012.AM

 

 

DECYZJA   NR 254/2013

 

Na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) po rozpoznaniu wniosku inwestora: Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., z dnia 16.07.2013 r. (wpływ do tutejszego organu w dniu 29.07.2013 r.), skorygowanego w dniu 08.08.2013 r. o wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę,

 

umarzam postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu. Odcinek od granicy gm. Radzymin do SZ 230 km 87+813,00 – 93+053,00.” Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie, jednostka ewid. Nieporęt obręb Wólka Radzymińska działki o nr ewid.: 473, 462, 461, 457, 455, 454, 453, 452, 451, 160, 442, 441, 387, 388, 380, 379, 378, 377, 376, 372, 365, 363, 362, 361, 317/1, 312, 305, 304/2, 304/1, 303/9, 303/7, 303/5, 303/3, 318, 289/13, 289/1, 290/13, 290/10, 290/9, 290/3, 290/5, 268, 267, 270, 474, 265/6, 265/5, 264, 263/2, 262/6, 262/5, 261/2, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 252/4; obręb Nieporęt, działki o nr ewid.: 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861/1, 861/2, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852/2, 852/1, 851/2, 851/1, 850, 849/2, 849/1, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 837, 790/2, 790/1, 789/4, 789/3, 789/2, 789/1, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779/2, 779/1, 778, 777/2, 777/1, 776/1, 774/1, 773, 772, 771, 770, 769, 768/1, 948, 906, 940, 614/1, 554, 922/2, 552/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 694/6, 617/7, 694/7, 694/8, 694/9, 553/6, 553/5”.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 07.02.2012 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek (ostatecznie uzupełniony dnia 14 marca 2012 r.) Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu. Odcinek od granicy gm. Radzymin do SZ 230 km 87+813,00 – 93+053,00.”

W dniu 30.04.2012 r. Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), postanowieniem nałożył obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w terminie 60 dni od daty doręczenia. Postanowienie zostało odebrane 21.05.2012 r., (tak odczytano ze zwrotnego potwierdzenia odbioru), tak więc ostatnim dniem na uzupełnienia braków jest dzień 21.07.2012 r.

W terminie przysługującym na uzupełnienie braków, tj. w dniu 18.07.2012 r. pełnomocnik inwestora złożył w tutejszym organie wniosek z dnia 17.07.2012 r. o zawieszenie przedmiotowego postępowania „do czasu ustalenia prawnych spadkobierców lub osób sprawujących zarząd majątkiem po zmarłych właścicielach nieruchomości”, na których usytuowana jest inwestycja objęta wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Organ w dniu 20.07.2013 r. wydał postanowienie zawieszające postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. inwestycji.

W dniu 29.07.2013 r. inwestor, złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę. Postanowieniem z dnia 06.08.2013 r. Wojewoda Mazowiecki podjął zawieszone postępowanie.

Art. 105 § 1 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, iż gdy postępowanie stało się z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Wobec powyższego oraz na podstawie powołanych na wstępie przepisów, należało orzec jak w sentencji.

           

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim pośrednictwem - Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-13 10:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-13 10:27:03 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 3976