Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE.
A A A

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Realizacja programu jest wykonywana w oparciu o uchwałę Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Zasadniczym jego celem jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Szczególnie istotne jest wypracowanie mechanizmów, które doprowadzą do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim. Program wspiera także działania zmierzające do podtrzymania własnej tożsamości oraz odrębności kulturowej. Cele w poszczególnych dziedzinach realizowane są poprzez następujące cele szczegółowe:

Edukacja Poprawa stanu edukacji wśród Romów poprzez: zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły, poprawę frekwencji oraz wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej, ułatwienie młodzieży romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych – celem zapobiegania zwiększenia liczby bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, osób pochodzenia romskiego i zapobiegania zepchnięciu tej grupy na margines społeczny i powstrzymanie procesu dziedziczenia biedy przez następne pokolenia.

Romowie a społeczeństwo obywatelskie. Integracja społeczna Romów poprzez edukację obywatelską, a w konsekwencji umożliwienie im pełnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.
Przeciwdziałanie bezrobociu. Zmniejszenie współczynnika bezrobocia, w tym przez szkolenia skierowane na aktywizację Romów na rynku pracy (samozatrudnienie, rozbudzenie motywacji do zdobywania, podnoszenia i zmieniania kwalifikacji zawodowych, inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozbudzenie motywacji do zmiany kwalifikacji i podniesienie poziomu wiedzy ogólnej, przygotowanie do pracy w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy).

Zdrowie. Poprawa stanu zdrowia poprzez objęcie Romów szerszym dostępem do opieki lekarskiej oraz poprawa stanu higieny.

Sytuacja bytowa. Poprawa sytuacji bytowej Romów, w tym w szczególności mieszkaniowej, poprawa sytuacji sanitarnej (podłączenie mieszkań do kanalizacji i wodociągów, dostęp do bieżącej wody, etc.) - traktowana jako środek w realizacji innych celów, takich jak np. edukacja, czy poprawa sytuacji zdrowotnej.

Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym Poprawa bezpieczeństwa po-przez wyczulenie Policji oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa popełniane na tle etnicznym i przypadki dyskryminacji, jak również przeciwdziałanie przekonaniu o niskiej szkodliwości społecznej takich czynów. Przekonanie Romów do konieczności współpracy z Policją w dziedzinie zwalczania tych przestępstw oraz budowa zaufania do organów ścigania (w perspektywie dążenie do zatrudniania osób pochodzenia romskiego w Policji).

Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej. Pomoc w podtrzymaniu romskiej tożsamości etnicznej i rozwoju kultury romskiej i promocja postawy otwartości na inne kultury (także wśród Romów). Inwentaryzacja i opieka nad miejscami martyrologii romskiej z okresu II Wojny Światowej. Wiedza o społeczności romskiej. Poprawa stanu wiedzy na temat społeczności romskiej wśród społeczności nie romskiej większości Poprawa wizerunku Romów w społeczeństwie polskim oraz zmiana negatywnych stereotypów związanych z tą społecznością.

Ramy czasowe realizacji programu:

Lata 2004-2013 (z możliwością kontynuacji w latach następnych)

Sposób realizacji Informacje o wykonaniu i planowanych skutkach jakie ma przynieść realizacja programu:

Program jest wykonywany w sposób ciągły. Jego rezultatem jest zwiększenie uczestnictwa społeczności romskiej w życiu lokalnej społeczności oraz pomoc w niewelowaniu różnic pomiędzy społecznością romską i nieromską. W poszczególnych latach na terenie woj. mazowieckiego dofinansowano następującą liczbę projektów:

w 2009 r. – 17 projektów;
w 2008 r. – 25 projektów
w 2007 r. – 27 projektów;

Czas wytworzenia informacji: 2010-07-07 10:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-07 10:56:38 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2010-07-07 11:01:54 Osoba modyfikująca informację: Tomasz Barnaś
  ilość odwiedzin: 2754