Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.51.2015.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKEIGO
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Niniejszym, na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka –Tłuszcz (Sadowne) - odcinek Zielonka - Wołomin od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 – odcinek II” w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

 

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 1, nr 2 obręb 34, nr 198/4, nr 303/4, nr 303/5 obręb 16, nr 117/1 obręb 17, nr 191/2, nr 194/2, nr 205/2 obręb 30, nr 237/2, nr 191/2 obręb 31 Miasto Kobyłka, powiat wołomiński.

           

Ocena przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: WI-III.7840.7.51.2015.EA, wszczętego na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, z dnia 15 maja 2015 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. inwestycji.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Mazowiecki.

 

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

 

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 27 lipca 2015 r., do dnia 17 sierpnia 2015 roku. Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 601).

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

WI-III.7840.7.51.2015.EA

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-17 11:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-17 11:34:24 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 39