Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ O WYDANIU DEC W DNIU 28.02.2014 O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI SIEDLCE, OD KM 91,489 DO KM 95,100 LINII KOLEJOWEJ NR 2 – ZADANIE 2 INWESTYCJI: „BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA (MODERNI
A A A

                     OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz w związku z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – dalej jako ustawa ooś, że została wydana, w dniu 28 lutego 2014 r. przez Wojewodę Mazowieckiego, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Dariusza Kolińskiego, decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa, przebudowa i rozbudowa stacji Siedlce, od km 91,489 do km 95,100 linii kolejowej nr 2 – zadanie 2 inwestycji: budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja)linii kolejowej E-20/CE-20 Warszawa-Terespol-granica państwa, odcinek Siedlce-Terespol, etap II, stacja Siedlce w km 91,489-95,100”, w jednostce ewidencyjnej 146401_1 – Miasto Siedlce”: na działkach ewidencyjnych o numerach ewidencyjnych:
1) obręb 120: nr 1/22,
2) obręb 121: nr 1/63, nr 1/72, nr 1/77, nr 1/24, nr 1/80, nr 1/123, nr 1/124, nr 1/96, nr 1/97, nr 1/100, nr 1/101, nr 1/103,
3) obręb 122: nr 1/9, nr 1/26, nr 1/42, nr 1/41, nr 2,
stanowiących teren kolejowy zamknięty i obszar kolejowy.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Decyzja o pozwoleniu na budowę i kompletne akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t. j.) - dalej jako Kpa,  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

WIŚ-III.7840.2.241.2013.ES

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-04 14:56:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-03-04 14:59:07 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 436