Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WPS-P
A A A

Oddział Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze w Płocku 
WPS-P

ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Kierownik Oddziału:

Mirosława Woźniakowska
Tel./Fax: 24 235 11 56 / 24 235 11 63
pokój nr 311
e-mail: mwozniakowska@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych; 
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz innych podmiotach, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.


Stanowiska ds.  nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Tel. 24 235 11 58;  pokój nr 310
Tel. 24 235 11 59;  pokój nr 310

Stanowiska ds. polityki rynku pracy

Tel. 24 235 11 60;  pokój nr 319A
Tel. 24 235 11 61;  pokój nr 319A

Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości

Tel. 24 235 11 62;  pokój nr 319
Tel. 24 235 11 57;  pokój nr 310

Stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Tel. 24 235 11 58;  pokój nr 310
Tel. 24 235 11 59;  pokój nr 310
Tel. 24 235 11 62;  pokój nr 319

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-03 11:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-31 12:47:57 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-02-03 11:40:04 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 36238