Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
A A A

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Podstawy prawne działania: Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25 poz. 186) Cele programu:wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ramy czasowe realizacji programu:

Lata 2006-2013

Sposób realizacji:

Koordynatorem programu w województwie jest wojewoda, który dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację programu na poszczególne gminy .Koordynatorem na szczeblu gminnym  programu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), monitoruje realizację zadania na terenie województwa. Program jest realizowany we współpracy jednostkami oświaty i wychowania.

Informacje o wykonaniu i planowanych skutkach jakie ma przynieść realizacja programu:

Realizacja programu zmierza do objęcia pomocą w formie dożywiania jak największej grupy osób tego potrzebujących, tym samym przeciwdziała zjawisku niedożywienia dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych. Program umożliwia gminom rozwój bazy żywieniowej poprzez doposażenie istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków bądź tworzenie nowych punktów. Program zapewnia również  dożywianie dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki.  W ramach programu wypłacane są również zasiłki celowe na zakup żywności bądź świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Czas wytworzenia informacji: 2010-06-25 12:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-07 10:55:47 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2616