Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.4.4.2014.ES OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
A A A

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. ), pozwolenia na budowę:

inwestor:        Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

            ul. Warszawska 165

            05-520 Konstancin – Jeziorna

 

inwestycja: budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów, teren gminy Kałuszyn – etap II – w zakresie budowy słupów nr: 92, 98, 108 oraz montażu przewodów w przęsłach: 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-100, 100-101, 101-102, 102-103, 104-105, 105-106, 106-107, 107-108, 108-109, 109-110.

 

Obszar objęty inwestycją – gmina Kałuszyn:

 • obręb Budy Przytockie, działki ewidencyjne nr: 36, 37, 39, 40, 41, 42/3, 42/2, 42/1, 43, 44, 741/77, 77, 78, 79, 80, 81/2, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 911/90, 97, 98, 99, 100, 101;

 • obręb Chrościce, działki ewidencyjne nr: 114, 223, 224, 227, 230, 278/230, 283, 280/231, 280/230, 231, 278/231, 279/231, 279/232, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 244/1, 200, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 260, 103, 98, 99, 101/1;

 • obręb Falbogi, działki ewidencyjne nr: 242, 222, 248, 221;

 • obręb Milew, działki ewidencyjne nr: 188/2, 189/2, 190/2, 191/2, 192, 193/2, 194/2, 195/2, 196, 197, 198/5, 198/6, 199/2, 200/2, 201/2, 560/2, 202/2, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, 208/2, 209, 230, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130/1, 130/2, 130/3, 133, 135, 557, 139, 141, 143, 145, 147, 187, 186, 50/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89;

 • obręb Mroczki, działki ewidencyjne nr: 478, 477, 429, 484, 486/1, 663, 430, 431, 432/1, 432/2, 433, 387, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 662, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398, 399/2, 400/2, 401/2, 402/2, 403/2, 404/2, 405/2, 406/2, 407/2, 408/2, 409/2, 410/2, 409/1, 410/1, 386/2, 350/5, 350/6, 351/1, 350/8, 350/9, 351/2;

 • obręb Wity działki, ewidencyjne nr: 124, 104, 183, 184, 185, 186/1, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195/2, 196/1, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 207/2, 209, 211, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 247, 274, 275, 276, 106, 107, 108, 109, 105, 110, 112, 115, 117, 119, 121, 125, 113;

 • obręb Wólka Kałuska, działki ewidencyjne nr: 218, 195, 196, 197/196, 198, 199, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 233, 204, 234, 235, 236, 205/2, 206, 212/2052, 212/206, 213, 214, 215, 216, 245, 217, 238, 211, 239, 240.

   

  Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, tekst jedn.).

   

  Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t. j.) – dalej Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

   

  Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   

  W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

WI-III.7840.4.4.2014.ES

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-29 14:45:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-29 14:50:11 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 278