Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ROLNICTWA - WGR-IV
A A A

Oddział Rolnictwa WGR-IV

Kierownik Oddziału:

Justyna Oczak-Gajewska
tel.: 22 551 09 60,
pokój nr 216
e-mail: joczak@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:
  • powoływanie Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej znajdujących się na obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym,
  • wnioskowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej (KL) dla rolników na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej,
  • opiniowanie wysokości powstałych szkód,
  • przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków dłużników o umorzenie wierzytelności Agencji wraz z protokołem potwierdzającym wysokość i zakres szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez Terenową Komisję;
 2. uzgadnianie rozstrzygnięć wydawanych przez marszałka województwa dotyczących ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów wykonywania urządzeń melioracji wodnych;
 3. współdziałanie z samorządem województwa oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji i finansowania zadań z zakresu rolnictwa oraz realizacji projektów z udziałem środków i funduszy strukturalnych (PROW 2007-2013, PO RYBY 2007-2013);
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej:
  • przyjmowanie od gmin wniosków o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • przygotowywanie na podstawie wniosków wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapotrzebowaniem na dotacje lub z dodatkowym zapotrzebowaniem na dotację,
  • przyjmowanie od gmin okresowych i rocznych rozliczeń oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz przygotowywanie na tej podstawie zbiorczych okresowych i rocznych rozliczeń i sprawozdań rzeczowo- finansowych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Finansów;
 5. podział dotacji podmiotowej dla spółek wodnych oraz nadzór nad jej wykorzystaniem;
 6. przeprowadzanie kontroli z realizacji przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej w tym w szczególności określonych w ustawach o:
  • organizacji rynków owoców warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku  suszu paszowego,
  • grupach producentów rolnych i ich związkach,
  • ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • rybactwie śródlądowym,
  • zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 7. współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii;
 8. opracowywanie i przekazywanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdań w zakresie inseminacji bydła i trzody chlewnej;
 9. analizowanie danych statystycznych w zakresie rolnictwa;
 10. współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opracowywania, wdrażania i upowszechniania programów dla działań przewidzianych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego;
 11. współdziałanie z Agencją Rynku Rolnego i Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie monitorowania rynków rolnych;
 12. realizacja zadań we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Zespołem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w zakresie produkcji rolniczej;
 13. współdziałanie z Mazowiecką Izbą Rolniczą;
 14. współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
 15. nadzorowanie merytorycznej działalności Państwowej Straży Rybackiej;
 16. uzgadnianie dla zamkniętego użycia GMO planu postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się;
 17. współdziałanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z zakresie wyznaczania i monitorowania działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł rolniczych;
 18. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rolnictwa;
 19. Planowanie i nadzór nad wykorzystywaniem dotacji celowych z budżetu państwa w dziale  010- Rolnictwo i Łowiectwo oraz dziale 050 – Rybołówstwo i Rybactwo w zakresie :
  • wykonywania inwestycji wodno – melioracyjnych,
  • konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
  • współfinansowania zadań z udziałem środków Unii Europejskiej,
  • dotowania działalności spółek wodnych,
  • planowania dochodów z tytułu opłat za wykonywanie melioracji wodnych,
  • wniosków o wypłatę dotacji dla samorządu województwa odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie;
 20. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej urzędu;
 21. opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

 


Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.


Dotacja podmiotowa dla spółek wodnych/spółek zrzeszonych w związku spółek wodnych.

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Rolnictwo Ekologiczne.  

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-09 12:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Renata Czerwińska
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-03 11:39:06 Osoba udostępniająca informację: Renata Czerwińska
Czas modyfikacji informacji: 2012-05-09 12:32:05 Osoba modyfikująca informację: Iwona Araszkiewicz
  ilość odwiedzin: 35040