Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO DALEKOSIĘŻNEGO SŁUŻĄCEGO DO TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ POD NAZWĄ RUROCIĄG RELACJI ST1 ADAMOWO – BS PLEBANKA. II ETAP REALIZACYJNY. CZĘŚĆ LINIOWA RUROCIĄGU, WOJ. MAZOWIECKIE, POW. WOŁOMIŃSKI, M. I GM. RADZYMIN. ODCINEK OD KM 93+
A A A

WIŚ-II.7840.5.3.2013.AM                                      Warszawa, 12 listopada 2013 r.

 

POSTANOWIENIE  NR 410  /2013    Na podstawie art. 98 § 1 w związku z art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) czytaj dalej k.p.a. w związku z wpływem w dniu 13.09.2013 r. wniosku (nadanego w placówce pocztowej w dniu 10.09.2013 r.) inwestora: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, m. i gm. Radzymin. Odcinek od km 93+053,00 do km 94+294,00”,
                                                          postanawiam
                                               zawiesić postępowanie.
                                                          Uzasadnienie

   W dniu 01.07.2013 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek (ostatecznie uzupełniony dnia 10.07.2013 r.) Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock – reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Lewandowską, o pozwolenie na budowę dla ww. inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, m. i gm. Radzymin. Odcinek od km 93+053,00 do km 94+294,00”.
    W związku z faktem, iż przedłożone do wniosku projekty budowlane zawierały braki Wojewoda Mazowiecki postanowieniem z dnia 24.07.2013 r., znak: WIŚ.II.7840.5.3.2013.AM nałożył na inwestora obowiązek ich usunięcia, w terminie 30 dni.
   Postanowienie zostało odebrane dnia 12.08.2013 r. (tak odczytano ze zwrotnego potwierdzenia odbioru), tak więc ostatnim dniem na uzupełnienia braków był dzień 11.09.2013 r.
    W terminie przysługującym na uzupełnienie braków, tj. w dniu 10.09.2013 r. inwestor złożył w placówce pocztowej wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania (wpływ do tutejszego organu w dniu 13.09.2013 r.).
   W dniu 25.09.2013 r. tutejszy organ poinformował, strony postępowania, o możliwości zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania, w terminie 7 dni. W nałożonym terminie strony nie wniosły sprzeciwu w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania. 
   Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Należy dodać, że w omawianej sprawie wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione.
    Jednocześnie organ informuje, że zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.”
    Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

                                                        Pouczenie

    Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, za moim pośrednictwem Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-11-13 11:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-13 12:06:18 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 550