Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO - CFE-IV
A A A


Oddział Rozwoju Regionalnego - CFE-IV

Kierownik:

Jolanta Daruk
Telefon: 22 695 65 26  pokój 642
e-mail: jdaruk@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej w zakresie zamykania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC
 2. Przeprowadzanie kontroli trwałości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR, nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów ZPORR zasad dotyczących informacji, promocji i poprawności systemu archiwizacji dokumentów oraz analiza raportów kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty 
 3. Opracowywanie okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli projektów, archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem ZPORR, przechowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów przez okres wymagany zgodnie z umową o dofinansowanie a następnie zwrot tych zabezpieczeń
 4. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR wynikających z "Systemu informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych", w tym sporządzanie dla Instytucji Zarządzającej kwartalnych raportów o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków unijnych stwierdzonych w projektach kontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą dla ZPORR oraz Instytucję Wdrażającą (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych)
 5. Nadzór i współpraca z Instytucją Wdrażającą w zakresie odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach ZPORR
 6. Prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania (rejestr dłużników) w zakresie spraw prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą dla ZPORR
 7. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań: dla Instytucji Zarządzającej z procesu odzyskiwania od beneficjentów ZPORR nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania oraz dla Instytucji Płatniczej o terminach wpływu i kwotach środków odzyskanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Wdrażającą
 8. Reprezentowanie Wojewody w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie programowania 2007-2013
 9. Realizacja zadań z zakresu rozwoju regionalnego, w szczególności:
  • obsługa zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz prac Komisji oceniającej w ramach wskazanego programu
  • realizacja zadań dofinansowywanych z rezerwy celowej budżetu państwa służących rozwojowi województwa, w tym między innymi dotyczących zakupu taboru kolejowego oraz zadań realizowanych zgodnie z art. 20 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 10. Wspieranie działań wydziałów Urzędu i rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-07 11:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-15 09:06:58 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2013-05-07 11:26:55 Osoba modyfikująca informację: Michał Patora
  ilość odwiedzin: 34608