Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7840.5.8.2014.AM ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI "BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO DALEKOSIĘŻNEGO SŁUŻĄCEGO DO TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ POD NAZWĄ RUROCIĄG RELACJI ST1 AD
A A A

WIŚ-II.7840.5.8.2014.AM

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 t.j.) informuję, iż w dniu 30 czerwca 2014 r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia, na podstawie  art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82  ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r., poz. 1409 t.j.), pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. I etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Strachówka. Odcinek od km 124+400,00 do km 130+900,00. Numery działek inwestycyjnych:

Gmina Strachówka: obręb Krawcowizna: 446, 447, 450, 448, 449, 443, 440, 441, 442, 465, 463, 297, 503, 500, 499, 497/1, 522, 532, 531, 524, 526, 665, 664, 663, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 666, 770, 767, 708, 707, 706; obręb Kąty Czernickie: 383, 382, 381, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 338, 337, 336, 335, 334; obręb Równe: 730; obręb Księżyki: 234, 165, 235, 238, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 326, 325, 324, 316, 312, 296, 349, 348, 347, 346, 350, 356, 358, 357, 355, 354/2, 352/2, 363, 364, 403, 404, 405, 620; obręb Ruda Czernik: 560, 256, 251, 250, 245, 244, 239, 238, 233, 232, 227, 226, 221, 220, 219, 211/1, 209, 198, 195, 190, 189, 188, 180, 178/1, 467, 183/1, 117, 182/1, 116, 114/1, 112/1, 111, 110, 108, 106, 107, 102, 101, 96, 93, 89, 86, 83, 81, 77, 61, 78, 65, 64, 60, 58, 49, 47, 44, 43, 37, 36, 33, 32, 28, 27/1, 23, 20, 19, 15, 13/1, 11; obręb Osęka: 194, 189, 188/9, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223/1, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216/3, 216/2, 216/1, 215; obręb Grabszczyzna: 160.”

            Działki w obszarze oddziaływania, na których nie jest usytuowana przedmiotowa inwestycja:

Gmina Strachówka: obręb Krawcowizna: 709, 710, 711, 712, 713, 714, 612, 614, 642, 644, 651, 525, 527, 523/2, 461, 462, 444, 445, 451; obręb Kąty Czernickie: 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293; obręb Księżyki: 353/3, 327, 236, 237, 391/2; obręb Ruda Czernik: 14, 76, 66, 56/1, 118/1, 184/1, 176, 173, 267, 268/1; obręb Osęka: 223/2, 232, 233, 187/10, 187/11, 190; obręb Grabszczyzna: 161, 163 .”

            Ponadto zawiadamia się, w dniu 28.07.2014 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, na które nie służy zażalenie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 60 dni), w ramach przedmiotowego postępowania. Jak wynika z § 142 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji”, zatem ww. postanowienie może być kwestionowane jedynie w ramach wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie zapadło.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, reprezentowane przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Lewandowską.

Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 12-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-30 10:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-30 10:26:18 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 411