Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 1 OD KM 28,100 DO KM 31,400.
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym informuję, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), na wniosek inwestora, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

 

„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 28,100 do km 31,400, wraz z budową
i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku
z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego – stacja kolejowa Grodzisk Mazowiecki, etap II”.

 

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych:

1.      w jednostce ewidencyjnej 140504_4 Grodzisk Mazowiecki Miasto:

1)      obręb 5: nr 72/2 i nr 72/1,

2)      obręb 11: nr 108/2, nr 108/3,

3)      obręb 12: nr 38/7,

4)      obręb 13: nr 24,

5)      obręb 17: nr 70/4, nr 70/5, nr 70/8, nr 70/12, nr 70/13, nr 82, nr 93, nr 94, nr 95, nr 96,

6)      obręb 18: nr 39/2, nr 40/2, nr 41/2, nr 42/2, nr 43/2, nr 44/2, nr 45/2, nr 10/4, nr 35/2, nr 37/2, nr 28/2, nr 33/2, nr 36/2, nr 38/2, nr 16/3, nr 46,

7)      obręb 21:nr 69,

8)      obręb 22: nr 2, nr 75, nr 76, nr 77; 

2.      w jednostce ewidencyjnej 140504_5 Grodzisk Mazowiecki:

1)      obręb 33 Wólka Grodziska: nr 141/8, nr 141/2, nr 141/3, nr 141/4 i nr 141/5.

 

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.), dalej Kpa, który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

WIŚ-III.7840.2.107.2013.JS

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-22 10:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-22 09:07:32 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: 2013-07-22 10:11:11 Osoba modyfikująca informację: Kamila Rzemek
  ilość odwiedzin: 1124