Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-R.7820.1.37.2.2012.IM OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU DCYZJI NR 5/2014 O ZRID"ROZBUDOWA DK NR 7 DO PARAMETRÓW DR EKSPRES NA ODC:OD KM 503+357,16 DO KM 505+109,25-ETAPIII"
A A A

                                      OBWIESZCZENIE
                         WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

      Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,   poz. 687 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 28.01.2014r. została wydana decyzja Nr  5/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej  na odcinku: od km 503+357,16 do km 505+109,25 – etap III”.          

    Przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
   Ponadto w dniu 28.01.2014r. wydana została decyzja Nr 4/2014, umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej w części dotyczącej działki nr ew. 436/5, obręb Wola Korzeniowa.

    Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Kwiecińskiego – Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z siedzibą przy ul. Mińskiej 25,  03-808 Warszawa.

     Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi (przed nawiasem – numery działek przed podziałem, w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczonych pod inwestycję):

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi:

a) Numery ew. działek, które przechodzą w całości pod projektowany pas drogowy, znajdujące się w liniach rozgraniczających projektowanej drogi.
Obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec:
167, 168, 169, 170, 171, 292, 293, 294, 295, 296, 440, 441, 442, 446, 447, 546, 548, 549, 550, 551, 778, 813, 815/2, 665

b) Przed nawiasem dotychczasowy nr ew. działki, w nawiasach – numery działek po podziale: numer tłustym drukiem – działka przeznaczona pod inwestycję, niewytłuszczonym drukiem – działka pozostająca przy obecnym właścicielu):
Obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec (działki we władaniu zarządcy drogi):
172(172/1,172/2); 911(911/1,911/2)
Obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec:
164 (164/1, 164/2); 165 (165/1, 165/2, 165/3, 165/4); 166 (166/1, 166/2); 289 (289/1, 289/2); 290 (290/1, 290/2); 291 (291/1, 291/2); 297 (297/1, 297/2); 435 (435/1, 435/2); 436/1 (436/7, 436/6); 437 (437/1, 437/2); 438 (438/1, 438/2); 439 (439/1, 439/2); 443 (443/1, 443/2); 445 (445/1, 445/2); 448 (448/1, 448/2); 543 (543/1, 543/2); 544 (544/1, 544/2); 545 (545/1, 545/2, 545/3,); 547 (547/1, 547/2); 654 (654/1, 654/2); 655 (655/1, 655/2); 656 (656/1, 656/2); 657 (657/1, 657/2); 658/1 (658/4, 658/5); 658/2 (658/6, 658/7); 659 (659/1, 659/2); 660 (660/1, 660/2); 661 (661/1, 661/2); 662 (662/1, 662/2); 663 (663/1, 663/2); 664 (664/1, 664/2); 703 (703/1, 703/2); 704 (704/1, 704/2,704/3); 705 (705/1, 705/2, 705/3); 706 (706/1, 706/2, 706/3); 707 (707/1, 707/2); 708 (708/1, 708/2); 709(709/1,709/2); 710 (710/1, 710/2); 711 (711/1, 711/2); 712 (712/1, 712/2); 713/1 (713/5, 713/6); 719 (719/1, 719/2, 719/3); 730 (730/1, 730/2); 731/1 (731/5, 731/6); 731/2 (731/7, 731/8); 773 (773/1, 773/2); 774 (774/1, 774/2); 776 (776/1, 776/2); 777 (777/1, 777/2); 779 (779/1, 779/2); 780 (780/1, 780/2); 781 (781/1, 781/2); 782 (782/1, 782/2); 783 (783/1, 783/2); 784 (784/1, 784/2); 812 (812/1, 812/2); 814 (814/1, 814/2); 815/1 (815/3, 815/4); 817 (817/1, 817/2); 819/1 (819/3, 819/4); 820 (820/1, 820/2); 821 (821/1, 821/2); 822 (822/1, 822/2); 823 (823/1, 823/2); 845 (845/1, 845/2); 907 (907/1, 907/2); 136/300 (136/301, 136/302); 372 (372/1,372/2)
Obręb: Sadek, gm. Szydłowiec:
116/300 (116/301, 116/302); 135/300 (135/301, 135/302).

Numery ewidencyjne działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
Obręb: Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec:
136/302, 148/301, 148/302, 285, 286/1, 286/2, 287, 288, 289/2, 290/2, 291/2, 372/2, 437/2, 438/2, 439/2, 444/2, 444/1, 445/2, 448/2, 543/2, 545/2, 653/1, 653/2, 654/2, 655/2, 656/2, 657/2, 658/5, 658/7, 659/2, 660/2, 661/2, 662/2, 663/2, 664/2, 702, 704/2, 705/2, 706/2, 707/2, 709/2, 711/2, 712/2, 713/6, 713/3, 719/3, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 730/2, 731/6, 731/8, 732/1, 732/2, 732/3, 733/1, 733/2, 773/2, 774/2, 776/2, 777/2, 779/2, 780/2, 781/2, 782/2, 783/2, 812/2, 815/4, 816/1, 816/2, 823/2, 824, 843, 863, 903, 448/2, 713/6, 713/3, 731/6, 731/8, 732/1, 773/2, 774/2,
Obręb: Sadek, gm. Szydłowiec:
116/302, 135/302.
  
      Od powyższych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie   14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział    w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -16.00).

WIŚ-R.7820.1.37.2.2012.IM

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-10 11:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-10 11:16:03 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 926