Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.17.2013.MK3 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
A A A

                                         O B W I E S Z C Z E N I E
                       o zawieszeniu postępowania administracyjnego


      Na podstawie art. 49, art. 98 § 1, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 j.t.), w związku z wnioskiem inwestora:  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14,  00-048 Warszawa, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, o zawieszenie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegające na: ,,rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do km 51+599) na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów grodziskiego i żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. – Radziejowice)’’, informuję, że zostało zawieszone na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie postanowieniem Nr 213/2014  z dnia 12.05.2014 r.
       Artykuł 98 § 1 Kpa, mówi że: „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”. Mając na uwadze powyższe organ obwieszczeniem z dnia 17.03.2014 r. zawiadomił strony postępowania  o możliwości wypowiedzenia się w sprawie wniosku inwestora o zawieszenie przedmiotowego postępowania, wskazując jednocześnie miejsce i termin, w jakim strony mogły zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski, w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W terminie tym, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski stron postępowania.
    Art. 98 § 2 Kpa stanowi, że: „Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.”
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                             

WIŚ-II.7820.2.17.2013.MK3

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-14 09:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-14 09:22:23 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 552