Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7840.5.12.2014.AK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
A A A

                                    ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie art. 9 i 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 5 grudnia 2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia, na podstawie  art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 t.j.), pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. Ietap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów.. Odcinek od km 109+200,00 do km 110+662,15”.
    Numery działek inwestycyjnych: obręb Klembów dz. nr ewid. 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1100, 1104, 1106, 1108, 1110, 1109, 1111, 1113, 1115, 1077, 1075, 1073/2, 1073/1, 1071, 1069, 1067, 1065, 1063, 1061, 1059, 1057, 1055, 1053, 1051/2, 1051/1, , 1049, 1046, 1044, 1042, 1039, 1037, 1035, 1033, 1034, 1032, 1030, 1028, 1026/2, 1024, 1022, 1020, 1018, 1016, 1310, 1014, 1012, 1010, 1008, 1006, 1004, 1002/1, 994/1, 992, 989, 986, 983, 980, 977, 758, 974/24, 970, 615/1, 969, 963/2, 963/1, 959, 955, 951, 942/1, 937/1, 932/1, 927/1, 920/5, 920/3, 1101, 943, 1000/3
   Działki w obszarze oddziaływania, na których nie jest zlokalizowana ww. inwestycja: obręb Klembów: 1087, 1107, 964/2.
   Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, reprezentowane przez pełnomocnika – Pana Łukasza Wojciechowskiego.
   Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
   Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.


                                            Pouczenie


     Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

   Jednocześnie informuje się, iż w dniu 14.01.2015r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie nr 24/II/2015, nakładające na inwestora obowiązek uzupełnienia, w terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, na podstawie art. 35  ust. 3 ustawy Prawo budowlane, projektu budowlanego.
    Na ww. postanowienie stronom nie służy prawo do wniesienia zażalenia. Jak wynika z § 142 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji”, zatem niniejsze postanowienie może być kwestionowane jedynie w ramach wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie zapadło.


WI-II.7840.5.12.2014.AK

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-20 09:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-20 09:51:13 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 200