Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.9.2014.MK3 ZAW. O WYDANIU DECYZJI NR 159/II/2014 DLA INWESTTYCJI: PRZEBUDOWA LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE BUDOWY BUDYNKU SZKOLENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 42 poz. 340 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 t. j.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 30.06.2014 r. została wydana decyzja nr 259/II/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek inwestora: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, dla inwestycji pn.: „przebudowa lotniska użytku publicznego w zakresie budowy budynku szkoleniowo-administracyjnego, budowy budynku głównej stacji zasilania, budowy zbiornika retencyjnego wód opadowych oraz budowy infrastruktury technicznej”. Adres zamierzenia budowlanego (podkreślonym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): powiat m.st. Warszawa. Obręb 2-06-07: 61, 62, 63, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11. Obręb 2-06-18: 33/33 (33/98, 33/99), 33/46 (33/100, 33/101), 33/50 (33/102, 33/103).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja wraz z aktami sprawy do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godz.: 12:00-16:00 – pn., 8:00-12:00 – śr. i pt.)

WIŚ-II.7820.3.9.2014.MK3

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-14 10:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-14 10:26:50 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 379