Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.14.2015.A OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                       OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Niniejszym, na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) - stacja Wołomin w km 20,200 – 24,450 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 – odcinek IIIa, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)",


Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 1 obręb 34 Kobyłka na terenie miasta Kobyłka, nr 1/9, nr 1/10 obręb 22 Wołomin, nr 1 obręb Lipiny Nowe 02, nr 1 obręb Lipiny Nowe 01, nr 1, nr 2  obręb Duczki 01, nr 2/1 obręb 11 Wołomin, nr 389/1, nr 390/1, nr 391/1, nr 394/3  obręb 17 Wołomin, nr 16/6, nr 161/1, nr 171/9, nr 171/7, nr 172/2, nr 173/3, nr 173/5 obręb 18 Wołomin, nr 120/12, nr 120/15, nr 121/1, nr 122/3 obręb 19 Wołomin, nr 179/2, nr 114/2 obręb 20 Wołomin, nr 142/3, nr 142/5, nr 155/1, nr 155/3, nr 176/1, nr 177/1 nr 178/1, nr 191/1, nr 192/1, nr 205/7, nr 220/1, nr 220/6 obręb 27 Wołomin, nr 2/1, nr 3/3, nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2, nr 7/1, nr 7/2, nr 12/1, nr 13/1, nr 14/3, nr 129/12 obręb 28 Wołomin, nr 163/80 obręb 21 Wołomin, nr 42/3  obręb 23 Wołomin, nr 1/15, nr 36/1, nr 37/1, nr 38, nr 40/1, nr 41/1, nr 42/1, nr 45/3, nr 46/5, nr 46/7 nr 105/19, nr 105/21 obręb 25 Wołomin, nr 1/9, nr 1/11, nr 2/1, nr 15/1, nr 15/2, nr 16/1, nr 17/1, nr 18/1, nr 20/1, nr 21/1, nr 42/1, obręb 26 Wołomin na terenie Miasta Wołomin, powiat wołomiński.
 
Ocena przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:  WI-III.7840.7.14.2015.EA, wszczętego na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, z dnia 27 lutego 2015 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. inwestycji. 


Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Mazowiecki.


Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. 


Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 19 czerwca 2015 r., do dnia 9 lipca 2015 r. Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 601). 


Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 


WI-III.7840.7.14.2015.EA

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-09 12:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-09 09:07:20 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: 2015-06-09 12:21:38 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 85