Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI-„PRZEBUDOWA LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN, W ZAKRESIE BUDOWY ZLEWNI NA FEKALIA Z SAMOLOTÓW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1/49 Z OBRĘBU EWIDENCYJNEGO 0001 1-01 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ
A A A

                                           OBWIESZCZENIE
                                           o wydaniu decyzji


      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 42 poz. 340 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 t.j.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 14.11.2013 r. została wydana decyzja Nr 380/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek inwestora Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, dla inwestycji pn.: „Przebudowa lotniska użytku publicznego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin, w zakresie budowy zlewni na fekalia z samolotów, na części działki nr 1/49 z obrębu ewidencyjnego 0001  1-01 w jednostce ewidencyjnej Nowy dwór Mazowiecki”.
      Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
         Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Decyzja wraz z aktami sprawy do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godz.: 12:00-16:00 – pn., 8:00-12:00 – śr. i pt.)

WIŚ-II.7820.3.3.2013.KZ

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-16 13:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-16 13:29:32 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 429